นับจำนวนผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้125
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้134
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้526
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว932
mod_vvisit_counterเดือนนี้259
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด829774

Your IP 103.55.140.129
Today: 02 ก.ค. 2020

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

...คู่มือแผนปฏิบัติงานส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563...

Home Press releases กรมปศุสัตว์จัดอบรมสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์สาขาสัตว์ปีก รุ่นที่ 13/56(65/2556)
กรมปศุสัตว์จัดอบรมสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์สาขาสัตว์ปีก รุ่นที่ 13/56(65/2556) PDF พิมพ์ อีเมล
วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2013 เวลา 08:46 น.

กรมปศุสัตว์จัดฝึกอบรมสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์สาขาสัตว์ปีก รุ่นที่ 13/2556 ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากสัตวแพทยสภาแล้ว ระหว่างวันที่ 21 – 23 พฤษภาคม 2556 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมซึ่งประกอบด้วย นายสัตวแพทย์จากภาคเอกชน มหาวิทยาลัย และภาครัฐบาล จำนวน 100 คน มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในการให้คำปรึกษา แนะนำแก้ไขปัญหาแก่ผู้ประกอบการ เพื่อให้ฟาร์มของผู้ประกอบการเป็นฟาร์มที่ได้มาตรฐานตามระเบียบมาตรฐานฟาร์มของกรมปศุสัตว์ และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในมาตรฐานเดียวกัน โดยมี สัตวแพทย์หญิง ดร.วิมลพร ธิติศักดิ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็น ประธานเปิดการฝึกอบรม ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2556 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมบางกอกพาเลซ ถนนเพชรบุรี กรุงเทพมหานคร

สัตวแพทย์หญิง ดร.วิมลพร ธิติศักดิ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า ตามที่กรมปศุสัตว์ได้จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตร “สัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์” สาขาสัตว์ปีก เพื่อเป็นการเตรียมบุคลากรทางด้านสัตวแพทย์ให้มีความรู้ ความสามารถในการทำหน้าที่ดูแลด้านสุขภาพสัตว์ การควบคุมโรค และการควบคุมการใช้ยาสัตว์ในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ซึ่งเหมือนกับเป็นตัวแทนของกรมปศุสัตว์ ในการทำงานร่วมกับผู้ประกอบการฟาร์มเลี้ยงสัตว์ เพื่อผลักดันให้ฟาร์มสัตว์ปีกเข้าสู่มาตรฐานฟาร์ม โดยปฏิบัติตามระเบียบการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มสัตว์ปีก ทั้งยังเป็นหลักประกันสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคเนื้อสัตว์ปีกที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพดี ปราศจากสารตกค้าง ดังนั้น ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตน ซึ่งเมื่อได้รับการฝึกอบรมครบถ้วนตามหลักสูตรแล้ว จะได้รับใบอนุญาตเป็นสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มสัตว์ปีกจากกรมปศุสัตว์ ทั้งนี้ กรมปศุสัตว์ได้มอบหมายภารกิจและความรับผิดชอบให้กับสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ปีกเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ ทั้งในด้านการจัดการฟาร์ม  ด้านสุขภาพสัตว์ การใช้ยาและสารเคมี รวมทั้งวัคซีนในฟาร์ม เพื่อควบคุมไม่ให้มีโรคระบาดสัตว์ โรคติดต่อจากสัตว์สู่คน สารเคมีหรือยาตกค้างในเนื้อสัตว์ปีก และเป็นผู้อนุญาตให้สัตว์ปีกเข้าโรงฆ่าสัตว์ปีกได้  โดยกรมปศุสัตว์จะทำหน้าที่ในการกำกับดูแลการทำงานเท่านั้น ซึ่งภาระหน้าที่ดังกล่าวของสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มสัตว์ปีก ถือเป็นความรับผิดชอบที่ไม่อาจละเลยได้ ทั้งนี้ หากมีการตรวจพบความบกพร่องในหน้าที่ของสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม เช่น มีสารตกค้างในเนื้อสัตว์ปีก หรือมีการใช้วัคซีนหรือยาสัตว์ที่ไม่ถูกต้องตามกฎหาย กรมปศุสัตว์จะดำเนินการสอบสวนเพื่อพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ และส่งเรื่องถึงสัตวแพทยสภาเพื่อดำเนินการต่อไป

ด้านนายสัตวแพทย์สรวิศ  ธานีโต ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ กล่าวว่า ปัจจุบันการรับรองมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ปีกของกรมปศุสัตว์ประกอบด้วยมาตรฐาน 9 ชนิดสัตว์ ได้แก่ ไก่เนื้อ ไก่ไข่ ไก่พันธุ์ เป็ดเนื้อ เป็ดไข่ เป็ดพันธุ์ นกกระทา นกเขาชวาเสียง และสถานที่ฟักไข่สัตว์ปีก โดยพิจารณาตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีเพื่อยกระดับมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ปีกให้ได้มาตรฐานสากล ถูกสุขลักษณะ ปลอดจากโรคระบาดและสารตกค้าง ทำให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก ตลอดจนเป็นการคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งองค์ประกอบสำคัญตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กำหนดให้มีสัตวแพทย์เป็นผู้ควบคุม กำกับ ดูแลด้านสุขภาพสัตว์ และสุขอนามัยในฟาร์ม ตลอดจนควบคุมการใช้ยาภายในฟาร์ม ตาม มกษ.9032 – 2552 โดยสัตวแพทย์จะต้องได้รับใบอนุญาตควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์จากกรมปศุสัตว์ ตามระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการขอรับใบอนุญาตสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ พ.ศ.2546 ซึ่งสัตวแพทย์จำเป็นต้องเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร “สัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มมีความรู้ ความเข้าใจในมาตรฐานฟาร์มสัตว์ปีก เรื่องการจัดการด้านสุขภาพสัตว์ปีก โรคระบาดที่สำคัญ และโรคอุบัติใหม่ การใช้ยาภายในฟาร์ม ความปลอดภัยของเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์ รวมทั้งมุมมองภาวะอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์ปีกในปัจจุบัน นอกจากนี้ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์การจัดการฟาร์มสัตว์ปีก และสามารถให้คำปรึกษา แนะนำแก้ปัญหาแก่ผู้ประกอบการได้ ที่สำคัญคือ เพื่อประกอบการขอรับใบอนุญาตสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ สาขาสัตว์ปีก ทั้งนี้ สัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มสัตว์ปีก ต้องรับผิดชอบในการเป็นผู้ตรวจสอบสุขภาพและอนุญาตให้สัตว์ปีกจากฟาร์มส่งเข้าโรงฆ่าสัตว์ปีกเพื่อการส่งออก แทนเจ้าหน้าที่ของกรมปศุสัตว์ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2554 เป็นต้นมา เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งเป็นอีกมาตรการหนึ่งของกรมปศุสัตว์ที่จะสร้างความมั่นใจในสินค้าปศุสัตว์ให้กับประเทศคู่ค้าอีกด้วย

-------------------------------------------------------------

ข้อมูล : สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์                                                                                                                                   ข่าว : เพ็ญศิริ ดวงอุดม กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

 

 

 

เรื่องล่าสุด

เรื่องน่าสนใจ

ช่องทางการร้องเรียน

สามารถร้องเรียน และตรวจสอบการดำเนินงานได้ โดยผ่านช่องทางการติดต่อ ดังนี้

1.  ทางไปรษณีย์  (กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์   กรมปศุสัตว์  ถนนพญาไท  เขตราชเทวี  กทม. 10400)

2.  ทางโทรศัพท์  0 2653 4444  ต่อ 3311

3.  ทางโทรสาร 0 2653 4928

4.  ทาง e-mail : gtransfer@dld.go.th

5.  ร้องเรียนด้วยตนเอง  (กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  อาคารชัยอัศวรักษ์  ชั้น 5  กรมปศุสัตว์  ถนนพญาไท  เขตราชเทวี  กทม.  10400)


 

Copyright 2013. Bureau of Livestock Extension and Development. All right reserved.
พัฒนาเว็บไซต์ โดย นางสาวเยี่ยมพร  ภิเศก

โทรศัพท์ 0 2653 4444  ต่อ 3365 โทรสาร 0 2653 4928  E-mail : transfer6[at]dld.go.th

การปฏิเสธความรับผิด // ประกาศนโยบายเว็บไซต์
Joomla! เป็นซอฟท์แวร์เสรีภายใต้ลิขสิทธิ์ GNU/GPL. เว็บนี้ขับเคลื่อนด้วย Joomla! LaiThai

Valid XHTML and CSS.