นับจำนวนผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้44
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้132
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้445
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว947
mod_vvisit_counterเดือนนี้2054
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด831569

Your IP 103.55.140.129
Today: 16 ก.ค. 2020

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

กรมปศุสัตว์สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภค (79/2556) PDF พิมพ์ อีเมล
วันศุกร์ที่ 09 สิงหาคม 2013 เวลา 15:59 น.

               กรมปศุสัตว์ มีอำนาจหน้าที่ในการตรวจสอบ ควบคุม กำกับ ดูแล ความปลอดภัยการผลิตสินค้าปศุสัตว์เพื่อการบริโภคตลอดวงจรการผลิต ตั้งแต่การผลิต อาหารสัตว์ ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ โรงฆ่าสัตว์ โรงงานแปรรูปเนื้อสัตว์ รวมถึง สถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ ให้เกิดความปลอดภัยต่อการบริโภค มีการควบคุมความปลอดภัยในสินค้าปศุสัตว์ให้ผู้บริโภคปลอดภัยจากเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคและสารตกค้างต่างๆ โดยเก็บตัวอย่างอาหารสัตว์ น้ำใช้ในกระบวนการผลิต ไขมันสัตว์ เนื้อสัตว์ และผลิตภัณฑ์ ปศุสัตว์ในทุกชนิดสัตว์ที่ใช้บริโภคตลอดห่วงโซ่การผลิตทั่วประเทศ ควบคู่ไปกับการให้ความสำคัญกับการรักษาสิ่งแวดล้อมในระบบการผลิตสินค้าปศุสัตว์ทั้งวงจรอีกด้วย

                 นายสัตวแพทย์ทฤษดี ชาวสวนเจริญ อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า กรมปศุสัตว์จะดำเนินการตามมาตรฐานหรือข้อกำหนดตามกฎหมาย โดยมีกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พระราชบัญญัติควบคุมโรคระบาดสัตว์ พระราชบัญญัติควบคุมวัตถุอันตราย พระราชบัญญัติยา ระบบมาตรฐานฟาร์มตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร รวมถึง มาตรฐานของประเทศคู่ค้าที่เกี่ยวข้อง โดยกรมปศุสัตว์ได้นำมาใช้เป็นกลไกในการควบคุม กำกับ ดูแล ที่ครอบคลุมทั้งการผลิตในประเทศ การนำเข้า และการส่งออก เพื่อความมั่นใจในการบริโภคเนื้อสัตว์ ผู้บริโภคควรซื้อเนื้อสัตว์ที่ผ่านการตรวจโรคจากพนักงานตรวจโรคสัตว์ซึ่งได้รับการฝึกอบรมจากกรมปศุสัตว์ และมาจากโรงฆ่าสัตว์ที่ผ่านการรับรองจากกรม   ปศุสัตว์ เนื่องจาก กรมปศุสัตว์จะมีระบบในการตรวจสอบโรงฆ่าสัตว์ตามเกณฑ์มาตรฐาน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยซากสัตว์ที่ผ่านการตรวจสอบจะมีการประทับตราบนซากสัตว์ทุกตัวเพื่อความมั่นใจในการบริโภค  และง่ายแก่การสังเกต โดยกรมปศุสัตว์ขอแนะนำให้เลือกซื้อเนื้อสัตว์จากผู้จำหน่ายเนื้อสัตว์ที่กรมทำการรับรองสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์สะอาด (โครงการเขียงสะอาด) ซึ่งในปัจจุบันกรมปศุสัตว์ได้ทำการรับรองสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์สะอาดทั้งในตลาดและนอกตลาดไปแล้ว จำนวน 2,512 แห่ง จาก 77 จังหวัดทั่วประเทศ โดยสามารถสังเกตได้จากป้ายรับรองสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์สะอาดที่ติดอยู่ที่ร้านซึ่งผ่านการรับรองจากคณะทำงานของจังหวัดที่มาจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ใบรับรองดังกล่าวจะลงนามโดยผู้ว่าราชการจังหวัด เนื้อสัตว์ที่ผ่านการรับรองจากโครงการนี้เป็นเนื้อสัตว์ที่มาจากโรงฆ่าที่กรมปศุสัตว์รับรอง มีระบบการตรวจโรคที่ถูกหลักการ ทั้งก่อนและหลังการฆ่า และสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์นั้นๆ ก็ผ่านการตรวจสอบรับรองตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมปศุสัตว์ว่ามีการรักษาความสะอาด และเหมาะสมกับการบริโภค
                อธิบดีฯ ทฤษดี กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมปศุสัตว์ยังให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในการบริโภคเนื้อสัตว์ และผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ของผู้บริโภคอีกด้วย โดยการให้ความรู้ที่ถูกต้องในการบริโภคแก่  ผู้บริโภคผ่านโครงการประชาสัมพันธ์ต่างๆ เช่น ผ่านทางสื่อโทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ วารสาร คู่มือผู้บริโภค แผ่นพับ โปสเตอร์ต่างๆ การจัดกิจกรรมรณรงค์ (event) ในสถานที่ต่างๆ เช่น ในห้างสรรพสินค้า ตลาดสด และสถานศึกษาต่างๆ เป็นต้น การดำเนินการให้ความรู้ด้านการบริโภคสินค้าปศุสัตว์ดังกล่าว กรมปศุสัตว์ได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ ครอบคลุมกลุ่มผู้บริโภคในทุกระดับโดยคาดหวังว่าผู้บริโภคสินค้าปศุสัตว์จะมีสุขภาพดีและลดปัญหาการเจ็บป่วยจากการบริโภคสินค้าปศุสัตว์ให้น้อยลงอย่างต่อเนื่อง  
              ในปัจจุบัน ผู้บริโภคและประชาชนทั่วไปมีการใช้ช่องทางการสื่อสารรูปแบบใหม่ผ่านระบบเครือข่ายออนไลน์และอินเทอร์เน็ตที่เรียกว่า “โซเชียลเน็ตเวิร์ค” อย่างกว้างขวาง ดังนั้น กรมปศุสัตว์จึงได้จัดทำ “โครงการดาวเขียว โซเชียลเน็ตเวิร์ค” ระบบแจ้งเตือนภัยสินค้าปศุสัตว์ผ่านเครือข่ายของกรมปศุสัตว์ขึ้น ผ่านโปรแกรมเฟสบุ๊ค ภายใต้ชื่อเว็บไซต์ www.facebook.com/GreenstarAlert เพื่อให้ผู้บริโภคและประชาชนทั่วไปสามารถใช้เป็นช่องทาง ในการติดตามข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนความรู้เกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑ์จากสัตว์และเนื้อสัตว์อย่างถูกหลักอนามัย และมีความปลอดภัยได้จากเว็บไซต์ดังกล่าว โดยผู้บริโภคและประชาชนทั่วไปสามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบการควบคุมการผลิตหรือปัญหาจากการบริโภคผลิตภัณฑ์จากสัตว์และเนื้อสัตว์บนเว็บไซต์ดังกล่าวได้ด้วย  รวมทั้งกรมสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาระบบการควบคุมมาตรฐานเกี่ยวกับการผลิตสินค้าของผู้ผลิต และผู้จัดจำหน่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ควบคู่ไปกับการสร้างเครือข่ายผู้บริโภคสินค้าปศุสัตว์ผ่านเว็บไซต์ดังกล่าว นอกจากนี้ โครงการดาวเขียว โซเชียลเน็ตเวิร์ค หวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูล   ความปลอดภัยในการบริโภคสินค้าปศุสัตว์ที่เผยแพร่ออกไปจะมีส่วนช่วยให้เกษตรกร และผู้ประกอบการมีจิตสำนึกในการพัฒนาระบบการผลิตสินค้าปศุสัตว์ให้เกิดความปลอดภัยในการผลิตอย่างครบวงจร เพื่อการตอบรับกับกระแสความต้องการบริโภคอาหารที่ปลอดภัยของผู้บริโภค
                 “ จากการทำงานของกรมปศุสัตว์ที่มุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องยาวนานกว่า 70 ปี ในการพัฒนาระบบทำงานด้านปศุสัตว์ของประเทศไทยเพื่อรับใช้บ้านเมืองและยกระดับคุณภาพการปศุสัตว์ของประเทศไทยให้สามารถแข่งขันได้ในระดับโลก และทำให้พี่น้องชาวไทย รวมถึง ชาวต่างชาติได้บริโภคสินค้าปศุสัตว์ที่มีคุณภาพและ     เป็นไปตามมาตรฐานสากล ภายใต้หลักการทำงานที่ว่า “สัตว์ปลอดโรค ผู้บริโภคปลอดภัย ห่วงใยสิ่งแวดล้อม”     กอปรกับการที่กรมปศุสัตว์เป็นหน่วยงานภาครัฐหน่วยงานแรกและเป็นเพียงหน่วยงานเดียวที่ได้รับรางวัลบริการภาครัฐยอดเยี่ยม ประจำปี พ.ศ. 2555 จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ถือเป็นหลักประกันให้ผู้บริโภคเกิดความเชื่อมั่นในระบบมาตรฐานการผลิตสินค้าปศุสัตว์ รวมถึง คุณภาพ และความปลอดภัยในการบริโภคสินค้าปศุสัตว์ตลอดมา ” อธิบดีกรมปศุสัตว์กล่าวในที่สุด

                                               

*********************************************

ข้อมูล/ ข่าว : สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์   กรมปศุสัตว์

เผยแพร่ : พิจารณา สามนจิตติ กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์     

 

เรื่องล่าสุด

เรื่องน่าสนใจ

ช่องทางการร้องเรียน

สามารถร้องเรียน และตรวจสอบการดำเนินงานได้ โดยผ่านช่องทางการติดต่อ ดังนี้

1.  ทางไปรษณีย์  (กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์   กรมปศุสัตว์  ถนนพญาไท  เขตราชเทวี  กทม. 10400)

2.  ทางโทรศัพท์  0 2653 4444  ต่อ 3311

3.  ทางโทรสาร 0 2653 4928

4.  ทาง e-mail : gtransfer@dld.go.th

5.  ร้องเรียนด้วยตนเอง  (กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  อาคารชัยอัศวรักษ์  ชั้น 5  กรมปศุสัตว์  ถนนพญาไท  เขตราชเทวี  กทม.  10400)


 

Copyright 2013. Bureau of Livestock Extension and Development. All right reserved.
พัฒนาเว็บไซต์ โดย นางสาวเยี่ยมพร  ภิเศก

โทรศัพท์ 0 2653 4444  ต่อ 3365 โทรสาร 0 2653 4928  E-mail : transfer6[at]dld.go.th

การปฏิเสธความรับผิด // ประกาศนโยบายเว็บไซต์
Joomla! เป็นซอฟท์แวร์เสรีภายใต้ลิขสิทธิ์ GNU/GPL. เว็บนี้ขับเคลื่อนด้วย Joomla! LaiThai

Valid XHTML and CSS.