นับจำนวนผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้45
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้132
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้446
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว947
mod_vvisit_counterเดือนนี้2055
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด831570

Your IP 103.55.140.129
Today: 16 ก.ค. 2020

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

...คู่มือแผนปฏิบัติงานส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563...

Home งานวิจัย / ผลงานวิชาการ การศึกษาการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในกิจกรรมกลุ่มพัฒนาอาชีพการเลี้ยงแพะ
การศึกษาการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในกิจกรรมกลุ่มพัฒนาอาชีพการเลี้ยงแพะ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 12 มีนาคม 2012 เวลา 11:02 น.

การศึกษาการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในกิจกรรมกลุ่มพัฒนาอาชีพการเลี้ยงแพะ

โดย ชัยณรงค์ รัตนนาวินกุล  และ  ญาณวุฒิ ชีตารักษ์

บทคัดย่อ

              การวิจัยในครั้งนี้มี วัตถุประสงค์เพื่อศึกษา สภาพพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจ สภาพการเลี้ยงแพะ บทบาทการมีส่วนร่วม และปัญหาอุปสรรคในการดำเนินกิจกรรม กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา คือเกษตรกรในกิจกรรมกลุ่มพัฒนาอาชีพการเลี้ยงแพะ จำนวน 120 ราย เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานด้วยค่าไคสแควร์

              ผลการวิจัยพบว่าเกษตรส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุเฉลี่ย 46.7 ปี จบการศึกษาระดับประถมศึกษา ไม่มีตำแหน่งทางสังคม มีสถานะเป็นสมาชิกกลุ่ม อาชีพหลักปลูกพืช มีรายได้หลักเฉลี่ย 102,500 บาทต่อปี มีรายได้จากการเลี้ยงแพะเฉลี่ย 27,750 บาทต่อปี มีรายจ่ายในการเลี้ยงแพะเฉลี่ย 9,250 บาทต่อปี และมีกำไรจาการเลี้ยงแพะเฉลี่ย 16,458 บาทต่อปี เลี้ยงแพะเฉลี่ยรายละ 12.9 ตัว มีประสบการณ์ในการเลี้ยงแพะเฉลี่ย 10 ปี เลี้ยงแบบขังคอก สมัครใจเข้าร่วมกิจกรรมด้วยตนเอง มีความคาดหวังจากการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อช่วยแก้ปัญหาในการประกอบอาชีพ และเข้าร่วมประชุมกลุ่มเกือบทุกครั้ง เกษตรกรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ มีส่วนร่วมในการปฏิบัติ และมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบระดับปานกลาง โดยมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ระดับมาก

              ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า สภาพพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจ และสภาพการเลี้ยงแพะไม่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การมีส่วนร่วมในปฏิบัติ การมีส่วนร่วมใน การรับผลประโยชน์ และการมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบ ยกเว้นรายได้จากการเลี้ยงแพะ และประสบการณ์ในการเลี้ยงแพะ มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 นอกจากนั้น เพศ และรายได้จากการเลี้ยงแพะ มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบ ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05  คำสำคัญ :  การมีส่วนร่วม, เกษตรกร, กลุ่มพัฒนาอาชีพการเลี้ยงแพะ  


1 ทะเบียนผลงานทางวิชาการเลขที่ 48 (3)-1111-087
2 กลุ่มวิจัยและพัฒนาระบบฟาร์มปศุสัตว์ สำนักพัฒนาการปศุสัตว์และถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมปศุสัตว์

ดาวน์โหลดเรื่องเต็ม

 

เรื่องล่าสุด

เรื่องน่าสนใจ

ช่องทางการร้องเรียน

สามารถร้องเรียน และตรวจสอบการดำเนินงานได้ โดยผ่านช่องทางการติดต่อ ดังนี้

1.  ทางไปรษณีย์  (กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์   กรมปศุสัตว์  ถนนพญาไท  เขตราชเทวี  กทม. 10400)

2.  ทางโทรศัพท์  0 2653 4444  ต่อ 3311

3.  ทางโทรสาร 0 2653 4928

4.  ทาง e-mail : gtransfer@dld.go.th

5.  ร้องเรียนด้วยตนเอง  (กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  อาคารชัยอัศวรักษ์  ชั้น 5  กรมปศุสัตว์  ถนนพญาไท  เขตราชเทวี  กทม.  10400)


 

Copyright 2013. Bureau of Livestock Extension and Development. All right reserved.
พัฒนาเว็บไซต์ โดย นางสาวเยี่ยมพร  ภิเศก

โทรศัพท์ 0 2653 4444  ต่อ 3365 โทรสาร 0 2653 4928  E-mail : transfer6[at]dld.go.th

การปฏิเสธความรับผิด // ประกาศนโยบายเว็บไซต์
Joomla! เป็นซอฟท์แวร์เสรีภายใต้ลิขสิทธิ์ GNU/GPL. เว็บนี้ขับเคลื่อนด้วย Joomla! LaiThai

Valid XHTML and CSS.