นับจำนวนผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้121
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้134
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้522
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว932
mod_vvisit_counterเดือนนี้255
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด829770

Your IP 103.55.140.129
Today: 02 ก.ค. 2020

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

...คู่มือแผนปฏิบัติงานส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563...

Home งานวิจัย / ผลงานวิชาการ พฤติกรรมการปฏิบัติงานและความต้องการฝึกอบรมของอาสาปศุสัตว์ (อสป.) ภาคใต้
พฤติกรรมการปฏิบัติงานและความต้องการฝึกอบรมของอาสาปศุสัตว์ (อสป.) ภาคใต้ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 12 มีนาคม 2012 เวลา 11:05 น.

พฤติกรรมการปฏิบัติงานและความต้องการฝึกอบรมของอาสาปศุสัตว์ (อสป.) ภาคใต้1/

ประเทืองทิพย์   เสือเอก2/

บทคัดย่อ

              การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการปฏิบัติงานและความต้องการฝึกอบรมของอาสาปศุสัตว์ (อสป.) ภาคใต้ เปรียบเทียบพฤติกรรมการปฏิบัติงานและความต้องการฝึกอบรม อาสาปศุสัตว์ (อสป.) ภาคใต้ กลุ่มตัวอย่างได้แก่ อาสาปศุสัตว์ (อสป.) ภาคใต้ จำนวน 172 คน โดยการใช้สูตรของ ทาโร่ ยามาเน่ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยส่งแบบสอบถาม นำมาประมวลผลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและพิสูจน์สมมุติฐาน One Way ANOVA และเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ โดยวิธีการของ ดันแคน (Duncanf Test)

              ผลการศึกษาพบว่าอาสาปศุสัตว์ (อสป.) ภาคใต้ ส่วนใหญ่เป็นชาย อายุเฉลี่ย 42.2 ปี ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6  มีสถานภาพสมรส ประกอบอาชีพหลัก ทำไร่/ทำและอาชีพเลี้ยง รายได้จากการประกอบอาชีพต่อเดือนโดยเฉลี่ย  7,458 บาท มีตำแหน่งเป็นอาสาปศุสัตว์ มีพฤติกรรมการปฏิบัติงาน“ปานกลาง” (X=15.25 คะแนน) มีความต้องการฝึกอบรมมีความต้องการฝึกอบรม”มาก” (X=46.46 คะแนน) มีปัญหาในการปฏิบัติในระดับ ”ปานกลาง” อาสา ปศุสัตว์ (อสป.) ที่มีอายุและระดับการศึกษาต่างกันมีพฤติกรรมการปฏิบัติงานและความต้องการฝึก อบรมไม่แตกต่างกัน แต่อาสาปศุสัตว์ที่ระดับความรู้ค่างกันมีพฤติกรรมการปฏิบัติงานและความต้อง การฝึกอบรมแตกต่างกัน แต่อาสาปศุสัตว์ที่มีความรู้ต่างกันมี พฤติกรรมการปฏิบัติงานและความต้องการฝึกอบรมแตกต่างกัน โดยกลุ่มที่จบต่ำกว่าประถมศึกษามีพฤติกรรมการปฏิบัติงานมากกว่ากลุ่มที่จบ การศึกษาระดับ ปวช/อนุปริญญา และ โดยกลุ่มที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี และ ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 มีความต้องการฝึกอบรมมากกว่า กลุ่มที่ต่ำมีการศึกษากว่าประถมศึกษา

             จากข้อสรุปที่ได้แสดงว่า อาสาปศุสัตว์ (อสป.) ภาคใต้ มีพฤติกรรมการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ไม่สูง (ปานกลาง) แต่มีความต้องการฝึกอบรมเพิ่มตามมาก ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเร่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ให้สามารถปฏิบัติงานให้บรรลุผลสำเร็จมากขึ้น พร้อมทั้งให้มีโอกาสไดรับผลตอบแทนที่ควรจะได้รับอย่างเหมาะสม ยุติธรรม ซึ่งจะส่งผลต่อการบรรลุเป้าของกรมปศุสัตว์ต่อไป 

 

1/ ทะเบียนวิชาการเลขที่   50 (2) 0511 - 048
2/ นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 6 ว   สำนักพัฒนาการปศุสัตว์และถ่ายทอดเทคโนโลยี

ดาวน์โหลดเรื่องเต็ม

 

เรื่องล่าสุด

เรื่องน่าสนใจ

ช่องทางการร้องเรียน

สามารถร้องเรียน และตรวจสอบการดำเนินงานได้ โดยผ่านช่องทางการติดต่อ ดังนี้

1.  ทางไปรษณีย์  (กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์   กรมปศุสัตว์  ถนนพญาไท  เขตราชเทวี  กทม. 10400)

2.  ทางโทรศัพท์  0 2653 4444  ต่อ 3311

3.  ทางโทรสาร 0 2653 4928

4.  ทาง e-mail : gtransfer@dld.go.th

5.  ร้องเรียนด้วยตนเอง  (กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  อาคารชัยอัศวรักษ์  ชั้น 5  กรมปศุสัตว์  ถนนพญาไท  เขตราชเทวี  กทม.  10400)


 

Copyright 2013. Bureau of Livestock Extension and Development. All right reserved.
พัฒนาเว็บไซต์ โดย นางสาวเยี่ยมพร  ภิเศก

โทรศัพท์ 0 2653 4444  ต่อ 3365 โทรสาร 0 2653 4928  E-mail : transfer6[at]dld.go.th

การปฏิเสธความรับผิด // ประกาศนโยบายเว็บไซต์
Joomla! เป็นซอฟท์แวร์เสรีภายใต้ลิขสิทธิ์ GNU/GPL. เว็บนี้ขับเคลื่อนด้วย Joomla! LaiThai

Valid XHTML and CSS.