นับจำนวนผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้37
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้132
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้438
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว947
mod_vvisit_counterเดือนนี้2047
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด831562

Your IP 103.55.140.129
Today: 16 ก.ค. 2020

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

...คู่มือแผนปฏิบัติงานส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563...

Home งานวิจัย / ผลงานวิชาการ ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของเกษตรกรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ต่อการดำเนินงานโครงการเกษตรเชิงพาณิชย์
ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของเกษตรกรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ต่อการดำเนินงานโครงการเกษตรเชิงพาณิชย์ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 12 มีนาคม 2012 เวลา 11:21 น.

ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของเกษตรกรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ต่อการดำเนินงาน โครงการเกษตรเชิงพาณิชย์
เฉพาะกิจกรรมการเลี้ยงแพะเนื้อ 

ปัญญา  ธรรมศาล2/     ประยูร  ครองยุติ 2/ 

บทคัดย่อ 

                  การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  เพื่อศึกษาสภาพพื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคม ปัญหาที่เกษตรกรพบ  ความพึงพอใจและปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของเกษตรกรต่อ โครงการเกษตรเชิงพาณิชย์ เฉพาะกิจกรรมเลี้ยงแพะเนื้อ โดยมีกลุ่มตัวอย่างได้แก่ เกษตรกรในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย จังหวัดยะลา  ปัตตานี  นราธิวาส  และสงขลา จำนวน 352 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม SPSS ด้วยค่าทางสถิติ ประกอบด้วย ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และทดสอบสมมติฐานด้วยค่าไคสแควร์

                   ผลการศึกษาพบว่า เกษตรกรที่ร่วมโครงการส่วนใหญ่เป็นเพศชาย  มีอายุเฉลี่ย 40 ปี นับถือศาสนาอิสลาม  จบการศึกษาสูงสุดระดับประถมศึกษา  มีอาชีพหลักในการทำสวนยางพารา สวนผลไม้และปาล์มน้ำมัน มีประสบการณ์การเลี้ยงแพะเฉลี่ย 2.5 ปี  สาเหตุในการตัดสินใจเข้าร่วมโครงการเพราะต้องการรายได้เสริม  ก่อนเข้าร่วมโครงการมีรายได้เฉลี่ย  6,594 บาทต่อเดือน มีขนาดฟาร์มเฉลี่ย 27 ตัว      ในรอบปีที่ผ่านมาเกษตรกรมีการนำแพะมาใช้บริโภคและประกอบพิธีกรรมทาง ศาสนาเฉลี่ย 2 ตัว มีการจำหน่ายแพะไปแล้วเฉลี่ย 2 ตัวต่อราย มีรายได้จากการจำหน่ายแพะโดยเฉลี่ยรายละ 6,483 บาท มีรายได้จากการจำหน่ายมูลแพะโดยเฉลี่ยรายละ 800 บาท  มีรายได้รวมเฉลี่ย รายละ 17,271 บาท และมีค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงแพะเฉลี่ยรายละ 2,560 บาท   เกษตรกรส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยประเด็นที่มีความพึงพอใจสูงสุดได้แก่ การให้บริการของเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ โดยเฉพาะการให้คำปรึกษาแนะนำด้านการเลี้ยงแพะ ส่วนประเด็นที่มีความพึงพอใจน้อยที่สุด ได้แก่ ความพึงพอใจต่อการระดมหุ้นของกลุ่ม  ส่วนปัญหาที่เกษตรกรส่วนใหญ่พบในการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ ได้แก่ ปัญหาที่เกี่ยวกับด้านสุขภาพแพะ

                  ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า รายได้รวมที่เกษตรกรได้จากการเลี้ยงแพะมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในภาพรวมต่อดำเนินงานโครงการในระดับมีนัยสำคัญยิ่งทางสถิติ เมื่อแยกความ พึงพอใจเป็นรายประเด็น พบว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ทางสถิติอย่างมีนัยสำคัญยิ่ง ได้แก่  สาเหตุในการตัดสินใจเข้าร่วมโครงการ ขนาดฟาร์ม รายได้รวมและค่าใช้จ่ายในรอบปีที่ผ่านมากับความพึงพอใจต่อการได้รับความรู้ จากการฝึกอบรบ ขนาดฟาร์มและค่าใช้จ่ายในรอบปีที่ผ่านมากับความพึงพอใจต่อการได้รับสนับสนุน ปัจจัยการผลิต สาเหตุในการตัดสินใจเข้าร่วมโครงการกับความพึงพอใจต่อการให้บริการของเจ้า หน้าที่กรมปศุสัตว์ และรายได้รวมจากการเลี้ยงแพะในรอบปีที่ผ่านมากับความพึงพอใจต่อการดำเนินงาน ของกลุ่มผู้เลี้ยงแพะ 

 

คำสำคัญ  :    ความพึงพอใจ   เกษตรกร  โครงการเกษตรเชิงพาณิชย์


1/       ทะเบียนผลงานวิชาการเลขที่  
2/       สำนักงานพัฒนาการปศุสัตว์และถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมปศุสัตว์

 

เรื่องล่าสุด

เรื่องน่าสนใจ

ช่องทางการร้องเรียน

สามารถร้องเรียน และตรวจสอบการดำเนินงานได้ โดยผ่านช่องทางการติดต่อ ดังนี้

1.  ทางไปรษณีย์  (กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์   กรมปศุสัตว์  ถนนพญาไท  เขตราชเทวี  กทม. 10400)

2.  ทางโทรศัพท์  0 2653 4444  ต่อ 3311

3.  ทางโทรสาร 0 2653 4928

4.  ทาง e-mail : gtransfer@dld.go.th

5.  ร้องเรียนด้วยตนเอง  (กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  อาคารชัยอัศวรักษ์  ชั้น 5  กรมปศุสัตว์  ถนนพญาไท  เขตราชเทวี  กทม.  10400)


 

Copyright 2013. Bureau of Livestock Extension and Development. All right reserved.
พัฒนาเว็บไซต์ โดย นางสาวเยี่ยมพร  ภิเศก

โทรศัพท์ 0 2653 4444  ต่อ 3365 โทรสาร 0 2653 4928  E-mail : transfer6[at]dld.go.th

การปฏิเสธความรับผิด // ประกาศนโยบายเว็บไซต์
Joomla! เป็นซอฟท์แวร์เสรีภายใต้ลิขสิทธิ์ GNU/GPL. เว็บนี้ขับเคลื่อนด้วย Joomla! LaiThai

Valid XHTML and CSS.