นับจำนวนผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้5
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้133
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้679
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว946
mod_vvisit_counterเดือนนี้950
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด834630

Your IP 103.55.140.129
Today: 08 ส.ค. 2020

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

...คู่มือแผนปฏิบัติงานส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563...

Home งานวิจัย / ผลงานวิชาการ การศึกษาการใช้เทคโนโลยีในการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกรภายใต้โครงการศูนย์บริการฯ จังหวัดระยอง
การศึกษาการใช้เทคโนโลยีในการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกรภายใต้โครงการศูนย์บริการฯ จังหวัดระยอง PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 12 มีนาคม 2012 เวลา 12:31 น.

การศึกษาการใช้เทคโนโลยีในการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกรภายใต้
โครงการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล  จังหวัดระยอง
 
โดย  พัชนี  ขนิษฐวงศ์  2/       พัชราภรณ์  แก้วน้ำใส 3/

บทคัดย่อ  

 

                การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพเศรษฐกิจและสังคมบางประการของ เกษตรกร  การเปิดรับข้อมูลข่าวสาร  ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงโคเนื้อ  การใช้เทคโนโลยีในการเลี้ยงโคเนื้อ และปัญหา อุปสรรคในการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกร  โดยศึกษาข้อมูลจากเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อภายใต้โครงการศูนย์บริการและถ่าย ทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล จังหวัดระยอง ปี 2552  จำนวน  95 ราย  ในระหว่างเดือนสิงหาคม 2552 - มกราคม 2553  โดยใช้แบบสัมภาษณ์  การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป  ค่าสถิติที่ใช้คือ  ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ค่าต่ำสุด และค่าสูงสุด

                ผลการศึกษาพบว่า  เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพศชาย  อายุเฉลี่ย  47.09  ปี  จบการศึกษาระดับประถมศึกษาร้อยละ 77.9  มีอาชีพหลักในการทำสวน  ทำไร่  มีพื้นที่ถือครองทางการเกษตรเฉลี่ย  13.99 ไร่  มีประสบการณ์ในการเลี้ยงโคเนื้อเฉลี่ย  9.06  มีจำนวนโคเนื้อในฟาร์มเฉลี่ย 12.34  ตัว  ในรอบปีที่ผ่านมามีรายได้จากการขายโคเฉลี่ย  22,300  บาท  เกษตรกรมีการติดต่อพบปะกับอาสาปศุสัตว์บ่อยครั้งที่สุด และส่วนใหญ่ได้รับข่าวสารความรู้การเลี้ยงโคเนื้อจากสื่อเอกสารสิ่งพิมพ์   เกษตรกรทั้งหมดผ่านการฝึกอบรมด้านโคเนื้อและส่วนใหญ่ร้อยละ 85.3  เคยรับการฝึกอบรมในรอบปีที่ผ่านมา  เกษตรกรร้อยละ 61.1 ไม่ เคยไปทัศนศึกษาดูงานด้านการเลี้ยงโคเนื้อ   เกษตรกรส่วนใหญ่มีความรู้ทางด้านการจัดการ   ด้านพันธุ์และการผสมพันธุ์  ด้านอาหารและการให้อาหาร   ด้านการสุขาภิบาลและการป้องกันโรค    ส่วนใหญ่เกษตรกรใช้เทคโนโลยีในการเลี้ยงโคเนื้อเพียงบางส่วนหรือไม่มีการใช้ เทคโนโลยี   โดยเฉพาะเทคโนโลยีที่ต้องมีการลงทุน   ส่วนเทคโนโลยีที่เกษตรกรนำไปใช้มากได้แก่  เทคโนโลยีด้านการสุขาภิบาลและการป้องกันโรค  (การฉีดวัคซีนป้องกันโรคระบาดสัตว์) ปัญหาที่พบได้แก่  ปัญหาไม่มีเงินทุนจะขยายหรือปรับปรุงสภาพของโรงเรือน  พ่อโคพันธุ์ดีหายากและราคาแพง  แม่โคผสมไม่ติด เป็นสัดช้า  ขาดแคลนหญ้าสดในฤดูแล้งและน้ำท่วมในฤดูฝน  ไม่มีพื้นที่ปลูกหญ้า  อาหารสัตว์ราคาแพง   ไม่มีความรู้ในการรักษาโรคโคเนื้อ  ยารักษาสัตว์ราคาแพง  ราคาโคเนื้อตกต่ำ  และปัญหาการลักขโมยโคของเกษตรกร  

 

คำสำคัญ  :  เทคโนโลยี   เกษตรกร   การเลี้ยงโคเนื้อ


1/  เลขทะเบียนผลงาน   53(2)-0216(2)-054

2/  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง   อำเภอเมือง    จังหวัดระยอง   21000

3/ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง   อำเภอเมือง   จังหวัดอ่างทอง   14000

 

เรื่องล่าสุด

เรื่องน่าสนใจ

ช่องทางการร้องเรียน

สามารถร้องเรียน และตรวจสอบการดำเนินงานได้ โดยผ่านช่องทางการติดต่อ ดังนี้

1.  ทางไปรษณีย์  (กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์   กรมปศุสัตว์  ถนนพญาไท  เขตราชเทวี  กทม. 10400)

2.  ทางโทรศัพท์  0 2653 4444  ต่อ 3311

3.  ทางโทรสาร 0 2653 4928

4.  ทาง e-mail : gtransfer@dld.go.th

5.  ร้องเรียนด้วยตนเอง  (กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  อาคารชัยอัศวรักษ์  ชั้น 5  กรมปศุสัตว์  ถนนพญาไท  เขตราชเทวี  กทม.  10400)


 

Copyright 2013. Bureau of Livestock Extension and Development. All right reserved.
พัฒนาเว็บไซต์ โดย นางสาวเยี่ยมพร  ภิเศก

โทรศัพท์ 0 2653 4444  ต่อ 3365 โทรสาร 0 2653 4928  E-mail : transfer6[at]dld.go.th

การปฏิเสธความรับผิด // ประกาศนโยบายเว็บไซต์
Joomla! เป็นซอฟท์แวร์เสรีภายใต้ลิขสิทธิ์ GNU/GPL. เว็บนี้ขับเคลื่อนด้วย Joomla! LaiThai

Valid XHTML and CSS.