นับจำนวนผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้105
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้131
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้906
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว938
mod_vvisit_counterเดือนนี้2247
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด798484

Your IP 103.55.140.129
Today: 17 พ.ย. 2019

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

บุคลากร PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย พรทิพย์ อินทแพทย์   
วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2012 เวลา 19:15 น.

ผู้บริหาร

12 นายวิวัฒน์  ไชยชะอุ่ม
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ โทรศัพท์ 0 2653 4467 , 0 26534444 ต่อ 3311
 13 นายสินชัย  เรืองไพบูลย์ ผชช.ด้านการส่งเสริมโคนม โทรศัพท์ 0 2653 4469 , 0 2653 4444
ต่อ 3321-2 Fax  0 2653 4938
ว่าง ผชช.ด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์สัตว์    
 14 นายกิตติ  กุบแก้ว ผชช.ด้านส่งเสริมและพัฒนาพันธุ์โคเนื้อ
นายปรีชา  บัวทองจันทร์ ผชช.ด้านส่งเสริมและพัฒนาสัตว์ปีก
 49 นายธานี  ภาคอุทัย ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจการปศุสัตว์
  นายสุวิช  บุญโปร่ง ผชช.ด้านส่งเสริมและพัฒนาโคเนื้อ  ไปปฏิบัติหน้าที่ราชการที่ สพพ.
นายสุวิทย์  อโนทัยสินทวี ผชช.ด้านส่งเสริมและพัฒนาสัตว์เล็ก

 

 

ฝ่ายบริหารทั่วไป

 

  ฝ่ายบริหารทั่วไป โทรศัพท์ 0 2653 444 ต่อ 3314 - 6 
Fax  0 653 4928 
 
15 นางอารีย์  ปัญญาศิริ เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส  โทรศัพท์ 0 2653 4468 , 02653 4444 ต่อ 3314
16 นางทัศนีย์ วานิชกมลนันทน์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 18 นางสาวณัฐญา  ดวงพรประทีป เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  
 19 นายธนวนต์  วงศ์สวัสดิ์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  
17 นางสาววิไล  แสนนาใต้ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  
นายธีระศักดิ์  ดำทองสุก นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ไปปฏิบัติหน้าที่ราชการที่กองแผนงาน
 20 นายศราวุธ  บูรณวิทย์ พนักงานขับรถยนต์  
  นายอดิศักดิ์  แย้มสำรวล
พนักงานขับรถยนต์  
 sureeporn นางสุรีพร  ขจีรัตน์ พนักงานพิมพ์
 
 21 นายวรพจน์  คงจินดามุนี พนักงานขับรถยนต์  
 22 นางสว่างจิตร์ ชุมศรี เจ้าพนักงานธุรการ   
 23 นายจิติศักดิ์  เสือสกุล เจ้าพนักงานธุรการ  
 24 รัติกา พันทินดวง เจ้าพนักงานธุรการ
ว่าง เจ้าพนักงานธุรการ

 

กลุ่มวิจัยและพัฒนาระบบฟาร์มปศุสัตว์

  กลุ่มวิจัยและพัฒนาระบบฟาร์มปศุสัตว์  
  โคนม โทรศัพท์ 0 2653 4469 , 0 2653 4444 ต่อ 3321-2 Fax  0 2653 4938
 26 นายจารุวัฒน์  นุตเดชานันท์
นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ มาช่วยราชการ
44

นางกุสุมาลย์  ชินวงศ์

นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ
 27 นางสาวรมณี  สำราญเนตร นักวิชาการสัตวบาล
  นางสาวอาริสา  เดียวตระกูล นักวิชาการสัตวบาล
 29 นางสาววราภรณ์  สายสาหร่าย นักวิชาการสัตวบาล
  โคเนื้อ โทรศัพท์ 0 2653 4470 , 0 2653 4444  ต่อ 3323-4  Fax 0 2653 4928
  นางสาวรักษิณา  สัตย์ชาพงษ์ นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ
 31 นายสุพจน์  ศรีสร้อย เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน
32 นางสาววารุณี  วงศ์สูงเนิน นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ
นางสาวมนัสนันท์  กองแก้ว นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ
นางสาวนภัสสร  พรหมสุขโข เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน
 33 นายชานนท์  เอื้อเฟื้อ นักวิชาการสัตวบาล
  นางสาวมนัชญา  วงศ์ศรี นักวิชาการสัตวบาล
 36 นางสาวบุษรินทร์  ปิ่นทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวกมลพร  วิวัฒนทรัพย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  สัตว์เล็ก
โทรศัพท์ 0 2653 4471 , 0 2653 4444 ต่อ 3325-6 Fax 0 2653 4928
 37 นายประยูร  ครองยุติ นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ
 38 นางสาวญาณิศา รัชดาภรณ์วานิช นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ
 40 นางสาวพัชรินทร์  ศรีสว่าง นักวิชาการสัตวบาล
 41 นายนิยพร  สมจิตร นักวิชาการสัตวบาล
 42 นายวัชรนันท์  แนวถาวร นักวิชาการสัตวบาลสัตว์ปีก โทรศัพท์ 0 2653 4444 ต่อ 3342   โทรสาร 0 2653 4928
 43 นายกฤติพิพัฒน์  รัตนนาวินกุล นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ
 45 นางสาวรัตนา  นึกเร็ว นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ
46 นางสาวธนกร  สว่างเนตร นักวิชาการสัตวบาล
 47 นางสาวหทัยพัชร์  คู่สันเทียะ นักวิชาการสัตวบาล
 48 นางสาวภัทราภรณ์  ภมรานนท์ นักวิชาการสัตวบาล

 

 

กลุ่มวิจัยเศรษฐกิจการปศุสัตว์

 

  กลุ่มเศรษฐกิจการปศุสัตว์ โทรศัพท์ 0 2653 4444 ต่อ 3341 - 2 Fax  0 2653 4928  
 50 นางวรางคณา  โตรส เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ  
 51 นางสาวยุภา  ชูดำ เศรษฐกรชำนาญการ  
 52 นางสาวเพลินพรรณ  เขตต์กัน เศรษฐกรชำนาญการ
siriporn  นางสาวศิริพร  รัศมีมลฑล  เศรษฐกรชำนาญการ  ปฏิบัติราชการ สนง.ปลัด กษ.
นายวรจักร ปัญญามา เศรษฐกรปฏิบัติการ
นางสาวนภัสสร  มนต์ชัยธนพัฒน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 54 นายปณิธี  จันทร์แก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 

กลุ่มวิจัยและพัฒนาเกษตรกร

 

  กลุ่มวิจัยและพัฒนาเกษตรกร   โทรศัพท์ 0 2653 4444 ต่อ 3361 - 5  Fax 0 2653 4928
 55 นางสาวประเทืองทิพย์  เสือเอก
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ  
 56 นางพรรณี  ทะนันชัย นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ  
น้องนุช  สาสะกุล นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
 58  นายวิสูตร  เนื้อนวล นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
 59 นางสาวฐิติพร  ไชยมงคล นักวิชาการสัตวบาล
60 นางสาวนุชรา  บุญทา นักวิชาการสัตวบาล

 

กลุ่มโครงการพิเศษและป้องกันภัยพิบัติด้านปศุสัตว์

 

  กลุ่มโครงการพิเศษและป้องกันภัยพิบัติด้านปศุสัตว์

 งานช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ  โทรศัพท์ 0-2653-4926

งานด้านอื่นๆ โทร/โทรสาร 0-2653-4477

 1 นายนรภัทร อ่อนคลาย

นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ

 3  นางสาวอุไร  แสนคุณท้าว  นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ 
 4 นายชูศักดิ์  ทองแดง นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ  
ว่าง นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ
 6 นางสาววริศรา  เหล็กหล่ม นักวิชาการสัตวบาล  
 11 นายสุชล  บุญคง
นักวิชาการสัตวบาล  
5 นางสาววรวรรณ พรมเพ็ชร์ นักวิชาการสัตวบาล
 9 นางสาวพรทิพย์  อินทแพทย์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
 10 นางสาวจิราภรณ์  มนตรีพิทักษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 8  นายณรงค์ฤทธิ์  นวลนิ่ม  เจ้าพนักงานสัตวบาล
7 นายศุภกิจ  แจ้งกิจจา พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล
แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2019 เวลา 11:41 น.
 

เรื่องล่าสุด

เรื่องน่าสนใจ

ช่องทางการร้องเรียน

สามารถร้องเรียน และตรวจสอบการดำเนินงานได้ โดยผ่านช่องทางการติดต่อ ดังนี้

1.  ทางไปรษณีย์  (กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์   กรมปศุสัตว์  ถนนพญาไท  เขตราชเทวี  กทม. 10400)

2.  ทางโทรศัพท์  0 2653 4444  ต่อ 3311

3.  ทางโทรสาร 0 2653 4928

4.  ทาง e-mail : gtransfer@dld.go.th

5.  ร้องเรียนด้วยตนเอง  (กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  อาคารชัยอัศวรักษ์  ชั้น 5  กรมปศุสัตว์  ถนนพญาไท  เขตราชเทวี  กทม.  10400)


 

Copyright 2013. Bureau of Livestock Extension and Development. All right reserved.
พัฒนาเว็บไซต์ โดย นางสาวเยี่ยมพร  ภิเศก

โทรศัพท์ 0 2653 4444  ต่อ 3365 โทรสาร 0 2653 4928  E-mail : transfer6[at]dld.go.th

การปฏิเสธความรับผิด // ประกาศนโยบายเว็บไซต์
Joomla! เป็นซอฟท์แวร์เสรีภายใต้ลิขสิทธิ์ GNU/GPL. เว็บนี้ขับเคลื่อนด้วย Joomla! LaiThai

Valid XHTML and CSS.