นับจำนวนผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้43
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้142
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้596
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว976
mod_vvisit_counterเดือนนี้2126
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด747854

Your IP 103.55.140.129
Today: 16 พ.ย. 2018

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

บุคลากร PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย พรทิพย์ อินทแพทย์   
วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2012 เวลา 19:15 น.

ผู้บริหาร

12 นายวิวัฒน์  ไชยชะอุ่ม
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ โทรศัพท์ 0 2653 4467 , 0 26534444 ต่อ 3311
 13 นายสินชัย  เรืองไพบูลย์ ผชช.ด้านการส่งเสริมโคนม โทรศัพท์ 0 2653 4469 , 0 2653 4444
ต่อ 3321-2 Fax  0 2653 4938
ว่าง ผชช.ด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์สัตว์    
 14 นายกิตติ  กุบแก้ว ผชช.ด้านส่งเสริมและพัฒนาพันธุ์โคเนื้อ
ว่าง ผชช.ด้านส่งเสริมและพัฒนาสัตว์ปีก
ว่าง ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจการปศุสัตว์
  นายสุวิช  บุญโปร่ง ผชช.ด้านส่งเสริมและพัฒนาโคเนื้อ  ไปปฏิบัติหน้าที่ราชการที่ สพพ.
 sansak 1 นายแสนศักดิ์  นาคะวิสุทธิ์ ผชช.ด้านส่งเสริมและพัฒนาสัตว์เล็ก

ไปปฏิบัติหน้าที่ราชการที่ กวป.

คลิกเพื่อดูข้อมูล

 

ฝ่ายบริหารทั่วไป

 

  ฝ่ายบริหารทั่วไป โทรศัพท์ 0 2653 444 ต่อ 3314 - 6 
Fax  0 653 4928 
 
15 นางอารีย์  ปัญญาศิริ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  โทรศัพท์ 0 2653 4468 , 02653 4444 ต่อ 3314
16 นางทัศนีย์ วานิชกมลนันทน์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 18 นางสาวณัฐญา  ดวงพรประทีป เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  
 19 นายธนวนต์  วงศ์สวัสดิ์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  
 17 นางสาววิไล  แสนนาใต้ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  
นายธีระศักดิ์  ดำทองสุก นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ไปปฏิบัติหน้าที่ราชการที่กองแผนงาน
 20 นายศราวุธ  บูรณวิทย์ พนักงานขับรถยนต์  
  นายอดิศักดิ์  แย้มสำรวล
พนักงานขับรถยนต์  
 sureeporn นางสุรีพร  ขจีรัตน์ พนักงานพิมพ์
 
 21 นายวรพจน์  คงจินดามุนี พนักงานขับรถยนต์  
 22 นางสว่างจิตร์ ชุมศรี เจ้าพนักงานธุรการ   
 23 นายจิติศักดิ์  เสือสกุล เจ้าพนักงานธุรการ  
 24 รัติกา พันทินดวง เจ้าพนักงานธุรการ
 25  ไพรินทร์ คำโพยนอก เจ้าพนักงานธุรการ

 

กลุ่มวิจัยและพัฒนาระบบฟาร์มปศุสัตว์

  กลุ่มวิจัยและพัฒนาระบบฟาร์มปศุสัตว์  
  โคนม โทรศัพท์ 0 2653 4469 , 0 2653 4444 ต่อ 3321-2 Fax  0 2653 4938
 26 นายจารุวัฒน์  นุตเดชานันท์
นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ มาช่วยราชการ
44

นางกุสุมาลย์  ชินวงศ์

นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ
 27 นางสาวรมณี  สำราญเนตร นักวิชาการสัตวบาล
 28 นางสาวเกตุกนก  ธิสังกะ นักวิชาการสัตวบาล
 29 นางสาววราภรณ์  สายสาหร่าย นักวิชาการสัตวบาล
  โคเนื้อ โทรศัพท์ 0 2653 4470 , 0 2653 4444  ต่อ 3323-4  Fax 0 2653 4928
 30 นางสาวพัชราภรณ์  แก้วน้ำใส นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ
 31 นายสุพจน์  ศรีสร้อย เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน
32 นางสาววารุณี  วงศ์สูงเนิน นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ
34 นายสาธิต  ไกรทอง นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ
 33 นายชานนท์  เอื้อเฟื้อ นักวิชาการสัตวบาล
 35 นางสาวกนกวรรณ  วาจาสัตย์
นักวิชาการสัตวบาล
 36 นางสาวบุษรินทร์  ปิ่นทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ว่าง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  สัตว์เล็ก
โทรศัพท์ 0 2653 4471 , 0 2653 4444 ต่อ 3325-6 Fax 0 2653 4928
 37 นายประยูร  ครองยุติ นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ
 38 นางสาวญาณิศา รัชดาภรณ์วานิช นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ
 39 นายชยวัฒน์  กลิ่นลอย เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน
 40 นางสาวพัชรินทร์  ศรีสว่าง นักวิชาการสัตวบาล
 41 นายนิยพร  สมจิตร นักวิชาการสัตวบาล
 42 นายวัชรนันท์  แนวถาวร นักวิชาการสัตวบาลสัตว์ปีก โทรศัพท์ 0 2653 4444 ต่อ 3342   โทรสาร 0 2653 4928
 43 นายกฤติพิพัฒน์  รัตนนาวินกุล นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ
 45 นางสาวรัตนา  นึกเร็ว นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ
46 นางสาวธนกร  สว่างเนตร นักวิชาการสัตวบาล
 47 นางสาวหทัยพัชร์  คู่สันเทียะ นักวิชาการสัตวบาล
 48 นางสาวภัทราภรณ์  ภมรานนท์ นักวิชาการสัตวบาล

 

 

กลุ่มวิจัยเศรษฐกิจการปศุสัตว์

 

  กลุ่มเศรษฐกิจการปศุสัตว์ โทรศัพท์ 0 2653 4444 ต่อ 3341 - 2 Fax  0 2653 4928  
49 นายธานี  ภาคอุทัย เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ
 siriporn นางสาวศิริพร  รัศมีมลฑล เศรษฐกรชำนาญการ  ปฏิบัติราชการ สนง.ปลัด กษ.
 50 นางวรางคณา  โตรส เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ  
 51 นางสาวยุภา  ชูดำ เศรษฐกรชำนาญการ  
 52 นางสาวเพลินพรรณ  เขตต์กัน เศรษฐกรชำนาญการ
ว่าง เศรษฐกรปฏิบัติการ
 53 นางสาวอ้อมใจ ลามี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 54 นายปณิธี  จันทร์แก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 

กลุ่มวิจัยและพัฒนาเกษตรกร

 

  กลุ่มวิจัยและพัฒนาเกษตรกร   โทรศัพท์ 0 2653 4444 ต่อ 3361 - 5  Fax 0 2653 4928
 55 นางสาวประเทืองทิพย์  เสือเอก
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ  
 56 นางพรรณี  ทะนันชัย นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ  
57 นางสาวเยี่ยมพร  ภิเศก นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
 58  นายวิสูตร  เนื้อนวล นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
 59 นางสาวฐิติพร  ไชยมงคล นักวิชาการสัตวบาล
60 นางสาวนุชรา  บุญทา นักวิชาการสัตวบาล

 

กลุ่มโครงการพิเศษและป้องกันภัยพิบัติด้านปศุสัตว์

 

  กลุ่มโครงการพิเศษและป้องกันภัยพิบัติด้านปศุสัตว์

 งานช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ  โทรศัพท์ 0-2653-4926

งานด้านอื่นๆ โทร/โทรสาร 0-2653-4477

 1 นายนรภัทร อ่อนคลาย

นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ

 3  นางสาวอุไร  แสนคุณท้าว  นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ 
 4 นายชูศักดิ์  ทองแดง นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ  
 2 นางสาวอนามิกา  บุราณะผาย นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ
 6 นางสาววริศรา  เหล็กหล่ม นักวิชาการสัตวบาล  
 11 นายสุชล  บุญคง
นักวิชาการสัตวบาล  
5 นางสาววรวรรณ พรมเพ็ชร์ นักวิชาการสัตวบาล
 9 นางสาวพรทิพย์  อินทแพทย์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
 10 นางสาวจิราภรณ์  มนตรีพิทักษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 8  นายณรงค์ฤทธิ์  นวลนิ่ม  เจ้าพนักงานสัตวบาล
7 นายศุภกิจ  แจ้งกิจจา พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล

 

กลุ่มวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์

 

  กลุ่มวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์  โทรศัพท์ 0 2653 4474 , 0 2653 4444 ต่อ 3331
 thepareth นายเทพฤทธิ์  ทับบุญมี
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ  
  นางสาวประภัสสร  ภักดี
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ  
anyamanee นางสาวอัญมณี  พูลสุขกล่ำ นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
 pimjan นางสาวพิมพ์จันทร์  หวลอารมณ์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ  
  นายวฤทธิ์  สอนใจทิ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  
 nattawit นายณัฐวิทย์  จันทร์ขำ พนักงานผลิตทดลอง  
 somsak นายสมศักดิ์  ประจวบ พนักงานวิทยาศาสตร์  
 apichat นายสถาพร  ชุมศรี พนักงานวิทยาศาสตร์  
 verapong นายวีระพงษ์  จันทศรี พนักงานขับรถยนต์  
นายอภิชาติ เรนชนะ นักวิทยาศาสตร์
นายอนุชิต  สำราญเนตร พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล
 sanguan นางสงวน  พรหมทา พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล  
 nattapol นายณัฐพล  อินทะพันธ์ นายช่างเทคนิค  
นายวีระยุทธิ์  รื่นปราชญ์ พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล
นางสาวจรรยา  เณรศรี พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล
นางสาวแพรพรรณ  ตาอินทร์ พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล
นางสาวรุ่งทิพย์  สุคำ

 

ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมปศุสัตว์

 

  ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมปศุสัตว์ (เชียงใหม่)
โทรศัพท์/โทรสาร.  0-5321-3162  , 0-5321-7705
นายอำพล  วริทธิธรรม

นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ (ผอ.ศูนย์ฯ)

 
 aeopoy นางสาวเอื้องพลอย  ใจลังกา
นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ  
 wutichai นายวุฒิชัย  ลัดเครือ
นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ  
นางสาวนารถยา  ชมนารถ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ ไปปฏิบัติราชการ อยส.
  นางสาวจรัสศรี  แก้งฝั้น
นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ  
  นางสุภาพร  คำแปง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  
 nusalin นางสาวนันสรินทร์  ตาชมภู
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  
  นางสาวนิวาริน  สินธุสะอาด
นักวิทยาศาสตร์  
  นางพัฒนพร  บุตรแก้ว
นักจัดการงานทั่วไป  
นายอำนาจ  คำปิน นักวิทยาศาสตร์
นายสุรชัย  ไชยชนะ พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล
นางสาวปัทมา  สุริยานรากร พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล
นางสาวดวงชีวัน  สลับ พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล
นายไอศูนย์  สินจ้าง พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล
นางสงกรานต์  แหวนวัง พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล
นางรัตนะ  ชาชุมวงศ์ พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล
นายนเรศ  สุปินะ พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล
นางสาวพลิศาน์  นามเดิม นักวิทยาศาสตร์
นายพัชรศิษย์  วงค์อินทร์ นักวิทยาศาสตร์
นายประกาญจน์  ยาประเสริฐ เจ้าพนักงานสัตวบาล
นายชลาชัย  ประจงใจ เจ้าพนักงานสัตวบาล
นายอาคม  พรหมวรรณ์ พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล
นางภรณ์วัชรา  ทิพย์สมบัติ พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล
นายดวงจันทร์  โพทนา พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล
นางสาวพรพรรษา  เชื้อสมบูรณ์ พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล
นางสุภาภรณ์  โพนคำหล พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล
นางสาวสุดารัตน์  โพนคำหล พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล
นายสมศักดิ์  วิทยากรณ์ พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล
นายบุญน้อม  มาน้อยทวีทรัพย์ นายช่างเทคนิค
นายจิตรภานุ  ศรีวิเชียร พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล
นายสมชาติ  วงค์แก้ว พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล
นางสาวอัญชลี  คำสุข พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล
monkon นายมงคล  โพนคำหล พนักงานขับรถยนต์

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2018 เวลา 15:08 น.
 

เรื่องล่าสุด

เรื่องน่าสนใจ

ช่องทางการร้องเรียน

สามารถร้องเรียน และตรวจสอบการดำเนินงานได้ โดยผ่านช่องทางการติดต่อ ดังนี้

1.  ทางไปรษณีย์  (กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์   กรมปศุสัตว์  ถนนพญาไท  เขตราชเทวี  กทม. 10400)

2.  ทางโทรศัพท์  0 2653 4444  ต่อ 3311

3.  ทางโทรสาร 0 2653 4928

4.  ทาง e-mail : gtransfer@dld.go.th

5.  ร้องเรียนด้วยตนเอง  (กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  อาคารชัยอัศวรักษ์  ชั้น 5  กรมปศุสัตว์  ถนนพญาไท  เขตราชเทวี  กทม.  10400)


 

Copyright 2013. Bureau of Livestock Extension and Development. All right reserved.
พัฒนาเว็บไซต์ โดย นางสาวเยี่ยมพร  ภิเศก

โทรศัพท์ 0 2653 4444  ต่อ 3365 โทรสาร 0 2653 4928  E-mail : transfer6[at]dld.go.th

การปฏิเสธความรับผิด // ประกาศนโยบายเว็บไซต์
Joomla! เป็นซอฟท์แวร์เสรีภายใต้ลิขสิทธิ์ GNU/GPL. เว็บนี้ขับเคลื่อนด้วย Joomla! LaiThai

Valid XHTML and CSS.