พิจารณาร่างเอกสารสัญญาโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ พิมพ์
เขียนโดย ชานนท์ เอื้อเฟื้อ   
วันพุธที่ 09 มีนาคม 2016 เวลา 11:09 น.

 

  Image00007 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องรับรองกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ นายอวยชัย ชัยยุทโธ  ผู้อำนวยการ กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ร่วมกับนางสาวพัชราภรณ์ แก้วน้ำใส กลุ่มวิจัยและพัฒนาระบบฟาร์มปศุสัตว์(โคเนื้อ-กระบือ)  นายชัชวาล ขำวิจิตร์ นายธเนศ โพธิ์ทอง นายประสิทธิ์ เกษตะระ และนายอัคระ ทะชาดา ร่วมพิจารณาร่างเอกสารสัญญาที่ใช้ในโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ เพื่อเตรียมความพร้อมขับเคลื่อนโครงการฯอย่างเป็นรูปธรรม 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 09 มีนาคม 2016 เวลา 15:53 น.