การรประชุมพิจารณาความพร้อมของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ โครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ พิมพ์
เขียนโดย ชานนท์ เอื้อเฟื้อ   
วันพุธที่ 09 มีนาคม 2016 เวลา 11:15 น.

 

Image00008   เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ตึกชัยอัศวรักษ์ กรมปศุสัตว์ ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ โดยนายอวยชัย ชัยยุทโธ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ เป็นประธาน  เพื่อพิจารณาความพร้อมของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ ที่ผ่านการพิจารณาเข้าร่วมโครงการฯเรียบร้อยจำนวน 10 องค์กร เพื่อขับเคลื่อนโครงการฯให้เกิดการนำไปปฏิบัติอย่างเป็น รูปธรรม และวางกรอบแนวทางการดำเนินงานที่เชื่องโยงเป็นระบบครบวงจร โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี,อุบลราชธานี,ขอนแก่น และอุตรดิตถ์ เข้าร่วมพิจารณา เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติต่อไป

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 09 มีนาคม 2016 เวลา 15:52 น.