Kick off เดินหน้าโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ พิมพ์
เขียนโดย ชานนท์ เอื้อเฟื้อ   
วันพุธที่ 09 มีนาคม 2016 เวลา 11:33 น.

 

Image00017    เมื่อวันจันทร์ที่ 7 มีนาคม 2559 เวลา 10.00 น. ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ ณ ห้องประชุม 2 ตึกชัยอัศวรักษ์ กรมปศุสัตว์ โดยนายอวยชัย ชัยยุทโธ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ เป็นประธาน  โดยมีผู้แทนกองแผนงาน สำนักกฎหมาย กองคลัง ปศุสัตว์เขต 3,4,6,7,8 ปศุสัตว์จังหวัด ชัยภูมิ ยโสธร บุรีรัมย์ มุกดาหาร ลำปาง แพร่ ตาก เพชรบูรณ์ พิจิตร กำแพงเพชร นครปฐม     สุราษฎธานี และุเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันประชุมชี้แจงวิธีการดำเนินงานโครงการฯ พร้อมทั้งจัดทำคู่มือเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ ทั้งนี้โครงการฯมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อ สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรอย่างยั่งยืน เพิ่มผลผลิตโคเนื้อและสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร เป็นแหล่งผลิตปุ๋ยอินทรีย์ สร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรและเพิ่มศักยภาพระบบการผลิตโคเนื้อ และผ่านการอนุมัติเข้าร่วมโครงการฯ เพิ่มอีก 19องค์กร

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 09 มีนาคม 2016 เวลา 15:55 น.