ประชุมหารือโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกพืชที่ไม่เหมาะสม เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ (ภายใต้ ธคก.) พิมพ์
เขียนโดย กัญชพร มังกรแก้ว   
วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2016 เวลา 14:47 น.

Image00004  เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2559 เวลา 13.00 น. นายอวยชัย ชัยยุทโธ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ได้เชิญ นายประสิทธิ์ เกษตะระ นิติกรชำนาญการ นายเอกอัคระ ทะชาดา นิติกรปฏิบัติการ จากสำนักกฏหมาย และนายธีรวิทย์ ขาวบุบผา นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ จากกองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ

ร่วมประชุมหารือข้อกฏหมายในการทำเอกสารสัญญาที่จะใช้ในโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกพืชที่ไม่เหมาะสม เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ (ภายใต้โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ) ณ ห้องรับรองกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

 

 

ข่าว/ภาพ : ชานนท์ เอื้อเฟื้อ

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2016 เวลา 16:03 น.