ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตรวจติดตามงาน พิมพ์
เขียนโดย พิษณุ โงนมณี   
วันอังคารที่ 05 กรกฏาคม 2016 เวลา 10:43 น.

Image00002     ในวันที่  1  กรกฎาคม  2559  นายธนิตย์  เอนกวิทย์  ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เป็นตัวแทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตรวจติดตามการดำเนินงาน  ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบปศุสัตว์อินทรีย์  โครงการอนุรักษ์และพัฒนาสายพันธ์ุไก่พื้นเมืองประจำถิ่น  ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ที่ 4  ตำบลแวงน่าง  อำเภอเมือง  จังหวัดมหาสารคาม

ข่าว/ภาพ : พิษณุ  โงนมณี

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 05 กรกฏาคม 2016 เวลา 16:31 น.