รายงานการจัดตลาดนัดโค - กระบือ และตลาดนัดสัตว์ปีก ประจำปี 2558 พิมพ์
เขียนโดย เยี่ยมพร ภิเศก   
วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2015 เวลา 14:21 น.

คลิกเพื่อดาวน์โหลด รายงานการจัดตลาดนัดโค - กระบือ และตลาดนัดสัตว์ปีก ประจำปี 2558

 

ข้อมูล : กลุ่มวิจัยเศรษฐกิจการปศุสัตว์  กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์