ตลาดนัดสัตว์ปีก : ผลการสำรวจการจัดตลาดนัดสัตว์ปีก ปี 2553 พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 09 มีนาคม 2012 เวลา 11:44 น.

จำนวนตลาดและจำนวนสัตว์ปีกที่เข้าสู่ตลาด


ผลการสำรวจการจัดตลาดนัดสัตว์ปีก   ปี  2553  จังหวัดที่มีการจัดตลาดนัดสัตว์ปีก  รวม 7 จังหวัด มีตลาดนัดสัตว์ปีกทั้งสิ้น 9  แห่ง สรุปได้ดังนี้ คือ
            ภาคกลาง         จังหวัดที่มีการจัดตลาดนัดสัตว์ปีก รวม 2 จังหวัด มีตลาดนัดสัตว์ปีก ทั้งสิ้น 2 แห่ง
            ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    จังหวัดที่มีการจัดตลาดนัดสัตว์ปีกรวม 2 จังหวัด    มีตลาดนัดสัตว์ปีก   2 แห่ง
            ภาคเหนือ         จังหวัดที่มีการจัดตลาดนัดสัตว์ปีก รวม 3 จังหวัด มีตลาดนัดสัตว์ปีก ทั้งสิ้น 5 แห่ง
            ภาคใต้             ไม่มีการจัดตลาดนัดสัตว์ปีก

จำนวนตลาดนัดสัตว์ปีก และจำนวนสัตว์ปีกที่เข้าสู่ตลาดนัดสัตว์ปีก
             จำนวนตลาดนัดสัตว์ปีกที่เปิดดำเนินการ   ปี 2553  เปรียบเทียบกับปี  2552  พบว่า ตลาดนัดสัตว์ปีก มีจำนวน 9 แห่ง  เพิ่มขึ้นจาก 6  แห่ง ในปี 2552 คิดเป็นร้อยละ 50  ภาคกลาง   มีตลาดนัดสัตว์ปีก 2  แห่ง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีตลาดนัดสัตว์ปีกมีจำนวน 2 แห่ง  ภาคเหนือมีตลาดนัดสัตว์ปีกมีจำนวน 5 แห่ง และภาคใต้ไม่มีการจัดตลาดนัดสัตว์ปีก จำนวนตลาดนัดสัตว์ปีกในภาพรวมเพิ่มขึ้นในปี 2553 เนื่องจากตลาดนัดสัตว์ปีกที่เปิดดำเนินการเพิ่มขึ้นในบางท้องถิ่นแต่มีแนว โน้มที่ไม่สูงขึ้นมากนัก เพราะเกษตรกรและพ่อค้าจะทำการซื้อขายสัตว์ปีกในฟาร์มในหมู่บ้านของตนเองและ ไม่นิยมมาซื้อขายในตลาดนัดสัตว์ปีก

               สำหรับจำนวนสัตว์ปีกที่เข้าสู่ตลาดนัดสัตว์ปีก ปี 2553  เปรียบเทียบกับปี 2552  พบว่า จำนวนสัตว์ปีกที่เข้าสู่ตลาดนัดสัตว์ปีกทั้งสิ้นประมาณ 731,000 ตัว เพิ่มขึ้นจาก 512,800 ตัว  ในปี 2552  ภาคกลางมีจำนวนสัตว์ปีกเข้าสู่ตลาดนัดสัตว์ปีก  52,000 ตัว ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีจำนวนสัตว์ปีกเข้าสู่ตลาดนัดสัตว์ปีก 315,600 ตัว  ภาคเหนือมีจำนวนสัตว์ปีกเข้าสู่ตลาดนัดสัตว์ปีก  363,400 ตัว และภาคใต้ไม่มีจำนวนสัตว์ปีกเข้าสู่ตลาดนัดสัตว์ปีก เนื่องจากไม่มีการจัดตลาดนัดสัตว์ปีก สาเหตุที่จำนวนสัตว์ปีกเข้าสู่ตลาดนัดสัตว์ปีกปี 2553 มีปริมาณเพิ่มขึ้นจากปี 2552   เนื่องจากมีตลาดนัดสัตว์ปีกบางตลาดที่เปิด ดำเนินการทุกวัน จึงส่งผลให้จำนวนสัตว์ปีกทั้งหมดที่เข้าสู่ตลาดนัดสัตว์ปีกปี 2553 มีปริมาณเพิ่มขึ้น

ข้อมูล : กลุ่มวิจัยเศรษฐกิจการปศุสัตว์สำนักพัฒนาการปศุสัตว์และถ่ายทอดเทคโนโลยีกรมปศุสัตว์
วันที่เริ่มเผยแพร่ 30 กันยายน 2553

ราคาสัตว์ปีกในตลาดนัด

                ราคาสัตว์ปีกที่ซื้อขายในตลาดนัดสัตว์ปีก  จะแตกต่างกันไปตามภาวะตลาดและราคาตลาดขณะนั้น ซึ่งราคาตลาดขึ้นอยู่กับอุปสงค์และอุปทานของสัตว์ปีก เช่น ช่วงเทศกาลตรุษจีนและสาร์ทจีนจะมีความต้องการบริโภคสัตว์ปีกจำนวนมาก ราคาสัตว์ปีกในช่วงนี้จะมีราคาค่อนข้างสูง การกำหนดราคาตามน้ำหนักสัตว์ปีกและวัตถุประสงค์ของการซื้อขาย ได้แก่ การซื้อไปทำพันธุ์หรือฆ่าเพื่อเป็นอาหาร กรณีที่ซื้อไปทำพันธุ์ผู้ซื้อจะพิจารณารูปร่างลักษณะภายนอก โดยพิจารณาถึงความสมบูรณ์แข็งแรง รูปร่างได้สัดส่วนไม่มีลักษณะผิดปกติและอายุสัตว์ที่ใช้ทำพันธุ์ต้องไม่แก่ เกินไป กรณีที่ฆ่าเป็นอาหารราคาจะต่ำกว่าราคาสัตว์ที่ใช้ทำพันธุ์ หากเป็นสัตว์ปีกที่ปลดจากการทำพันธุ์และมีอายุมากแล้ว สัตว์ปีกนั้นก็จะมีราคาลดลงมา

              ปี  2553   ราคาซื้อขายสัตว์ปีกในตลาดนัดสัตว์ปีกจำแนกตามรายภาค โดยไม่นับรวมถึงไก่ชนและไก่แจ้  สรุปได้ดังนี้      
      ภาคกลาง
             ไก่พื้นเมือง   น้ำหนักเฉลี่ยตัวละ   2.25 กิโลกรัม     ราคากิโลกรัมละ 80.00 บาท           
             เป็ดเทศ      น้ำหนักเฉลี่ยตัวละ  3.00 กิโลกรัม     ราคากิโลกรัมละ 50.00 บาท

      ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
             ไก่พื้นเมือง   น้ำหนักเฉลี่ยตัวละ   1.25 กิโลกรัม     ราคากิโลกรัมละ  82.50 บาท          
             เป็ดพื้นเมือง น้ำหนักเฉลี่ยตัวละ 1.25 กิโลกรัม      ราคากิโลกรัมละ  45.00 บาท

      ภาคเหนือ
            ไก่พื้นเมือง   น้ำหนักเฉลี่ยตัวละ    1.38 กิโลกรัม     ราคากิโลกรัมละ  82.00 บาท
            ไก่พื้นเมืองลูกผสม น้ำหนักเฉลี่ยตัวละ 1.00 กิโลกรัม ราคากิโลกรัมละ  45.00 บาท
            เป็ดพื้นเมือง น้ำหนักเฉลี่ยตัวละ  2.00 กิโลกรัม       ราคากิโลกรัมละ  40.00 บาท
            เป็ดเทศ น้ำหนักเฉลี่ยตัวละ   3.00 กิโลกรัม             ราคากิโลกรัมละ  50.00 บาท

 

ข้อมูล : กลุ่มวิจัยเศรษฐกิจการปศุสัตว์สำนักพัฒนาการปศุสัตว์และถ่ายทอดเทคโนโลยีกรมปศุสัตว์
วันที่เริ่มเผยแพร่ 30 กันยายน 2553

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 09 มีนาคม 2012 เวลา 14:53 น.