สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงาน“ เทศกาลโคนมแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๖ ” พิมพ์
วันพุธที่ 23 มกราคม 2013 เวลา 10:34 น.

 

altสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงาน“ เทศกาลโคนมแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๖ ”

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงาน

“ เทศกาลโคนมแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๖ ”

เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรนิทรรศการกรมปศุสัตว์

และกิจกรรมต่างๆ

ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย

อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี วันศุกร์ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๖

ภาพ/ข่าว เอก กลุ่มเผยแพร่ฯ(๒๑ ม.ค. ๕๖)

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2013 เวลา 10:18 น.