แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ พิมพ์
เขียนโดย เยี่ยมพร ภิเศก   
วันศุกร์ที่ 11 เมษายน 2014 เวลา 11:43 น.

คลิกเพื่อดาวน์โหลด คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 1061/2556 เรื่องแก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์