คำปฏิญาณตนของอาสาปศุสัตว์ พิมพ์
เขียนโดย เยี่ยมพร ภิเศก   
วันพฤหัสบดีที่ 30 ตุลาคม 2014 เวลา 10:11 น.

 

ข้าพเจ้า.................................................ขอปฏิญาณตนว่า

 

ข้อ 1  ข้าพเจ้าจะมุุ่งมั่น  ส่งเสริม  และพัฒนาอาชีพการเลี้ยงสัตว์  เพื่อมุ่งประโยชน์สุขของประชาชนส่วนรวม  โดยไม่เห็นแก่ความเหนื่อยยาก  และไม่มุ่งหวังในสิ่งตอบแทนใดๆ

 

ข้อ 2  ข้าพเจ้าจะดูแลการเลี้ยงสัตว์ของชุมชนในความรับผิดชอบ  ให้มีผลผลิตเพียงพอ  ปลอดโรค  ผู้บริโภคปลอดภัย  โดยเร็วและยั่งยืนตลอดไป

 

ข้อ 3  ข้าพเจ้าจะปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีและเป็นผู้่นำในการส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงสัตว์  ให้สมกับความรู้ความสามารถ และเกียรติภูมิของการเป็นอาสาปศุสัตว์

 

...................................................

 

ที่มา :  สำนักงานปศุสัตว์เขต 4

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 30 ตุลาคม 2014 เวลา 10:23 น.