สสส. สนับสนุนจัดการฝึกอบรม หลักสูตรกรรมการตัดสินการประกวดแพะ พิมพ์
เขียนโดย เยี่ยมพร ภิเศก   
วันพฤหัสบดีที่ 12 มิถุนายน 2014 เวลา 14:02 น.

          สำนักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ได้สนับสนุนงบประมาณ แก่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ เขต 9 จัดอบรม หลักสูตรกรรมการตัดสินการประกวดแพะ โดยฝึกอบรมเมื่อวันที่ 23-24 เมษายน 2557 ณ ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาการปศุสัตว์ เขต 9 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และสถานีวิจัยและทดสอบพันธุ์สัตว์เทพา จังหวัดสงขลา ซึ่งมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 25 ราย โดยมีคณะวิทยากรจากสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ และศูนย์/สถานี พัฒนาพันธุ์สัตว์ โดยการจัดฝึกอบรมในครั้งนี้ เป็นไปตามแนวทางการพัฒนาแพะ ของกรมปศุสัตว์และเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะแห่งประเทศไทย นอกจากนั้นผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมบางส่วน ยังได้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดแพะ ในกิจกรรมการประกวดแพะของงานแพะแห่งชาติ ครั้งนี้ด้วย

          ซึ่งผู้ผ่านการอบรมได้เข้ารับมอบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จหลักสูตร กรรมการตัดสินการประกวดแพะ เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2557 ในงานแพะแห่งชาติ ครั้งที่ 11 จังหวัดภูเก็ตข่าว : นายประยูร  ครองยุติ

ภาย : นายวัชรนันท์  แนวถาวร

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 12 มิถุนายน 2014 เวลา 14:10 น.