หนังสือเรียนปศุสัตว์เขต เรื่อง เกณฑ์ประเมินตัวชี้วัดฯ พิมพ์
เขียนโดย เยี่ยมพร ภิเศก   
วันอังคารที่ 27 พฤษภาคม 2014 เวลา 14:30 น.

คลิกเพื่อดาวน์โหลด หนังสือเรียนปศุสัตว์เขต ที่ กษ 0614/ว 11151 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2557 เรื่อง เกณฑ์ประเมินตัวชี้วัดปศุสัตว์จังหวัดด้านส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2557