ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของเกษตรกรวัยหนุ่มสาวในการทำฟาร์มเลี้ยงโคนม การสร้างมูลค่าเพิ่มในโคสาวตั้งท้องสำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมรายย่อย การศึกษาข้อมูลด้านความสมบูรณ์พันธุ์และการให้ผลผลิตของโคนมที่เลี้ยงในฟาร์มที่มีการบริหารจัดการที่ดี(พรพมล ปัทมานนท์) พิมพ์
เขียนโดย เยี่ยมพร ภิเศก   
วันพุธที่ 04 กุมภาพันธ์ 2015 เวลา 11:17 น.

 

คลิกเพื่อดาวน์โหลด

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 04 กุมภาพันธ์ 2015 เวลา 11:24 น.