การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายเกษตรกรเลี้ยงแพะแห่งประเทศไทย พิมพ์
เขียนโดย เยี่ยมพร ภิเศก   
วันอังคารที่ 07 เมษายน 2015 เวลา 10:02 น.

2015-03-20 00009     

กรมปศุสัตว์ได้กำหนดจัดงานแพะแห่งชาติ ครั้งที่ 12 ระหว่างวันที่ 20 - 22 มีนาคม 2558 ณ บริเวณศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ ด่านกักสัตว์เพชรบุรี อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดยในการจัดงานมีกิจกรรมการจัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายเกษตรกรเลี้ยงแพะแห่งประเทศไทย ในวันที่ 20 มีนาคม 2558 เวลา 16.00 - 17.30 น. ณ ห้องประชุม ด่านกักสัตว์เพชรบุรี โดยมีผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ (นายอวยชัย ชัยยุทโธ) เป็นประธานเปิดการประชุม มีประธานเครือข่ายเกษตรกรเลี้ยงแพะแห่งประเทศไทย (นายเชาวรัตน์ อ่ำโพธิ์) เป็นประธานการประชุม และนายประยูร ครองยุติ เป็นเลขาฯเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การผลิต การตลาด การแปรรูป พิจารณากรอบแนวทางการดำเนินงานของเครือข่ายเกษตรกรเลี้ยงแพะแห่งประเทศไทย ทั้งระดับประเทศ ระดับเขต และระดับจังหวัด ตลอดจนหาข้อสรุปหรือข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เพื่อเสนอกรมปศุสัตว์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปพิจารณาปรับใช้ โดยผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา เป็นเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานกรมปศุสัตว์ ผู้แทนเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะระดับจังหวัด/เขต/ประเทศ จำนวน 40 จังหวัด ทั้งนี้ประธานการประชุม (ผอ.กสส.) ยังให้เกียรติเป็นผู้มอบประกาศนียบัตร แก่เกษตรกรผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการผสมเทียมแพะ และหลักสูตรเกษตรกรอาสาดูแลสุขภาพแพะ (หมอแพะ)ข่าว : นายประยูร  ครองยุติ

ภาพ : นายวัชรนันท์  แนวถาวร

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 07 เมษายน 2015 เวลา 10:19 น.