การประชุมแผนปฏิบัติงานตามนโยบายสำคัญเพื่อพัฒนาเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสู่ Smart Officer พิมพ์
เขียนโดย เยี่ยมพร ภิเศก   
วันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2016 เวลา 13:56 น.

คลิกที่หัวข้อ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์นำเสนอในการประชุมแผนปฏิบัติงานตามนโยบายสำคัญเพื่อพัฒนาเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสู่ Smart Officer ณ โรงแรมคุ้มภูคำ  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่  วันที่  21 - 23  พฤศจิกายน  2559

1. แนวทางการส่งเสริมการปศุสัตว์

2. โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำนาไม่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมการทำอาชีพปศุสัตว์

3. หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการฝึกอบรม

4. โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรด้านปศุสัตว์ (ศพก.) 882 ศูนย์

5. โครงการพัฒนาคุณภาพน้ำนมเพื่อแก้ไขปัญหานมโรงเรียน

6. Smart Farmer และ อาสาปศุสัตว์

7. OTOP

8. ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ด้านปศุสัตว์

9. โครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ และโครงการอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ

10. โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพปศุสัตว์เพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน