ราคาสินค้าปศุสัตว์รายสัปดาห์ ปี 2555 ครั้งที่ 14/2555 (2- 8 เมษายน 2555) พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2012 เวลา 13:55 น.

 

 

ราคาสินค้าปศุสัตว์รายสัปดาห์ ปี 2555ครั้งที่ 14/2555 (2- 8 เมษายน 2555)

              สถานการณ์ราคาสินค้าปศุสัตว์เศรษฐกิจที่สำคัญรวม ทั้งหมด 4 ชนิดสัตว์ ได้แก่ สุกร ไก่เนื้อ ไก่ไข่ และเป็ดเนื้อ ซึ่งราคามีการเปลี่ยนแปลงตามสภาวะการผลิตและการตลาด สำหรับราคาปัจจุบัน(ล่าสุดสัปดาห์ที่ 14 ระหว่างวันที่ 2-8 เมษายน 2555) ไข่ไก่ และไก่เนื้อทรงตัว สุกรปรับตัวสูงขึ้น

 

สรุปได้ ดังนี้

สุกร

             ราคาสุกรมีชีวิตภาคกลางและภาคตะวันออกเพิ่มเป็นกิโลกรัมละ 57 บาท ส่วนภาคเหนือเพิ่มเป็น 61 บาท ภาคใต้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 55 ส่งผลให้ราคาสุกรมีชีวิตที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั่วประเทศสัปดาห์นี้ขยับตัวสูงขึ้นเป็นกิโลกรัมละ 56.89 บาท เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 6.69 ส่วนพันธุ์สัตว์ ลูกสุกรราคาทรงตัวทั้ง 2 ขนาด คือขนาดน้ำหนัก 12 กิโลกรัม ตัวละ 975 บาท ขนาดน้ำหนัก 16 กิโลกรัม ตัวละ 1,300 บาท

 

 

ไก่เนื้อ

           ราคาไก่เนื้อมีชีวิตหน้าฟาร์มเฉลี่ยทั่วประเทศ สัปดาห์นี้กิโลกรัมละ 28 บาท และไก่ประกันทรงตัวเฉลี่ยกิโลกรัมละ 25 บาท เท่ากับสัปดาห์ที่แล้ว ส่วนพันธุ์สัตว์ ลูกไก่เนื้อทรงตัวต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้ว ตัวละ 5.50 บาท

 

ไก่ไข่

            ราคาไข่ไก่คละเฉลี่ยทั่วประเทศสัปดาห์นี้เฉลี่ยฟองละ 2.30 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่แล้ว สำหรับพันธุ์สัตว์ ลูกไก่ไข่ทรงตัวที่เฉลี่ยตัวละ 7 บาท ส่วนไก่รุ่นสาวลดลงเหลือตัวละ 93 บาท

 55 14th table02

55 14th graph02

เป็ดเนื้อ

             ราคาเป็ดเนื้อหน้าฟาร์มสัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 60 เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.45 เนื้อเป็ดสดทั้งตัวกก.ละ 83 บาท ค่าพันธุ์สัตว์ราคาลูกเป็ดตัวละ 36 บาท

55 14th table03

55 14th graph03

ข้อมูล :  น.ส.บุญยัง สรวงท่าไม้ เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ กลุ่มวิจัยเศรษฐกิจการปศุสัตว์ ส.ส.ส. 3 เม.ย. 2555

 


แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 10 กรกฏาคม 2019 เวลา 15:58 น.