ราคาสินค้าปศุสัตว์รายสัปดาห์ ปี 2555ครั้งที่ 15/2555 (9-15 เมษายน 2555) พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2012 เวลา 15:16 น.

ราคาสินค้าปศุสัตว์รายสัปดาห์ ปี 2555ครั้งที่ 15/2555 (9-15 เมษายน 2555)

สถานการณ์ราคาสินค้าปศุสัตว์เศรษฐกิจที่สำคัญรวม ทั้งหมด 4 ชนิดสัตว์ ได้แก่ สุกร ไก่เนื้อ ไก่ไข่ และเป็ดเนื้อ ซึ่งราคามีการเปลี่ยนแปลงตามสภาวะการผลิตและการตลาด สำหรับราคาปัจจุบัน(สัปดาห์ที่15ระหว่างวันที่ 9-15 เมษายน 2555) สุกรปรับตัวสูงขึ้น ไก่เนื้อ ไข่ไก่และเป็ดเนื้อทรงตัว สรุปได้ ดังนี้

 

สุกร

            ผลผลิตเพิ่มขึ้น ราคาสุกรมีชีวิตภาคกลางและภาคตะวันออกเพิ่มเป็นกิโลกรัมละ 60 บาท ส่วนภาคเหนือเพิ่มเป็น 65 บาท ภาคใต้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 59 ส่งผลให้ราคาสุกรมีชีวิตที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั่วประเทศสัปดาห์นี้ขยับตัวสูงขึ้นเป็นกิโลกรัมละ 60.44 บาท เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 5.88 เช่นเดียวกับพันธุ์สุกร ราคาลูกสุกรเพิ่มขึ้นทั้ง 2 ขนาด คือขนาดน้ำหนัก 12 กิโลกรัม ตัวละ 1,125 บาท ขนาดน้ำหนัก 16 กิโลกรัม ตัวละ 1,500 บาท เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 13.33

55 15th table00 

55 15th graph00

 

ไก่เนื้อ

          ผลผลิตสัปดาห์นี้มีจำนวนมาก ส่งผลให้ราคาไก่เนื้อ มีชีวิตที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั่วประเทศทรงตัวต่อเนื่อง เฉลี่ยกิโลกรัมละ 28 บาท เท่ากับสัปดาห์ที่แล้ว เช่นเดียวกับราคาหน้าโรงฆ่า(ไก่ประกัน)ทรงตัวเฉลี่ยกิโลกรัมละ 25 บาท  พันธุ์สัตว์ ลูกไก่เนื้อทรงตัวเท่าสัปดาห์ที่แล้ว ตัวละ 5.50 บาท

 55 15th table01

ไก่ไข่

           ผลผลิตเพิ่มขึ้น ราคาไข่ไก่คละเฉลี่ยทั่วประเทศสัปดาห์นี้เฉลี่ยฟองละ 2.30 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่แล้ว เช่นเดียวกับพันธุ์สัตว์ ราคาลูกไก่ไข่ทรงตัวเฉลี่ยตัวละ 7 บาท และไก่รุ่นสาวเฉลี่ยตัวละ 93 บาท

55 15th table02 

เป็ดเนื้อ

          ราคาหน้าฟาร์มสัปดาห์นี้ปรับตัวสูงขึ้นเป็นเฉลี่ยกิโลกรัมละ 60 เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 3.45 พันธุ์สัตว์ราคาตัวละ 36 บาท ทรงตัวต่อเนื่อง

 55 15th table04

ข้อมูลโดย : น.ส.บุญยัง สรวงท่าไม้ เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ กลุ่มวิจัยเศรษฐกิจการปศุสัตว์ ส.ส.ส. 15 เม.ย. 2555

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 10 กรกฏาคม 2019 เวลา 15:58 น.