ราคาสินค้าปศุสัตว์รายสัปดาห์ ครั้งที่ 17/2555 (23-29 เมษายน 2555) พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2012 เวลา 17:01 น.

ราคาสินค้าปศุสัตว์รายสัปดาห์ ปี 2555  ครั้งที่ 17/2555 (23-29 เมษายน 2555)

           สถานการณ์ราคาสินค้าปศุสัตว์เศรษฐกิจที่สำคัญรวม ทั้งหมด 4 ชนิดสัตว์ ได้แก่ สุกร ไก่เนื้อ ไก่ไข่ และเป็ดเนื้อ ซึ่งราคามีการเปลี่ยนแปลงตามสภาวะการผลิตและการตลาด สำหรับสถานการณ์สัปดาห์นี้ ครั้งที่ 17 ระหว่างวันที่ 23-29 เมษายน 2555 สุกรปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่อง ไข่ไก่ ไก่เนื้อและเป็ดเนื้อทรงตัว สรุปได้ ดังนี้

สุกร

         ราคาสุกรมีชีวิตภาคกลางและภาคตะวันออกเพิ่มเป็นกิโลกรัมละ 65 บาท ส่วนภาคเหนือเพิ่มเป็น 68 บาท ภาคใต้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 64 ส่งผลให้ราคาสุกรมีชีวิตที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั่วประเทศสัปดาห์นี้ขยับตัวสูงขึ้นเป็นกิโลกรัมละ 65.22 บาท เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 3.41 ส่วนพันธุ์สัตว์ ลูกสุกรราคาทรงตัวทั้ง 2 ขนาด คือขนาดน้ำหนัก 12 กิโลกรัม ตัวละ 1,125 บาท ขนาดน้ำหนัก 16 กิโลกรัม ตัวละ 1,500 บาท

55 17th table00

55 17th graph00

ไก่เนื้อ

            ราคาไก่เนื้อมีชีวิตหน้าฟาร์มเฉลี่ยทั่วประเทศ สัปดาห์นี้กิโลกรัมละ 36 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่แล้ว เช่นเดียวกับราคาไก่เนื้อหน้าหน้าโรงฆ่า (ไก่ประกัน) เฉลี่ยกิโลกรัมละ 26 บาท พันธุ์สัตว์ ลูกไก่เนื้อปรับตัวสูงขึ้นจากสัปดาห์ที่แล้ว ตัวละ 2 บาท เป็นตัวละ 7.50 บาท

55 17th table01

ไก่ไข่

         ผลผลิตจำนวนมาก ราคาไข่ไก่คละที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั่วประเทศสัปดาห์นี้ฟองละ 2.30 บาท ทรงเท่ากับสัปดาห์ที่แล้ว เช่นเดียวกับพันธุ์สัตว์ลูกไก่ไข่ทรงตัวที่เฉลี่ยตัวละ 7 บาท ส่วนไก่รุ่นสาวตัวละ 93 บาท

55 17th table02

เป็ดเนื้อ

           ผลผลิตสอดคล้องกับความต้องการของตลาด ราคา ทรงตัว เป็ดเนื้อมีชีวิตที่เกษตรกรขายได้สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 60 บาท เนื้อเป็นสดทั้งตัวเฉลี่ยกิโลกรัมละ 83 บาท พันธุ์สัตว์ราคาลูกเป็ดตัวละ 36 บาท

 55 17th table03

ข้อมูลโดย : น.ส.บุญยัง สรวงท่าไม้ เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ กลุ่มวิจัยเศรษฐกิจการปศุสัตว์ ส.ส.ส. กรมปศุสัตว์ 23 เม.ย. 2555

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 10 กรกฏาคม 2019 เวลา 15:58 น.