กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ พิมพ์
เขียนโดย พรทิพย์ อินทแพทย์   
วันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2019 เวลา 10:30 น.

กลุ่มโครงการพิเศษและป้องกันภัยพิบัติด้านปศุสัตว์

- หนังสือ กสส. ด่วนที่สุด ที่ กษ 0614/2173 ลว. 4 ตุลาคม 2561

- หนังสือ กสส. ด่วนที่สุด ที่ กษ 0614/2202 ลว. 8 ตุลาคม 2561

- หนังสือ กสส. ด่วนที่สุด ที่ กษ 0614/2268 ลว. 17 ตุลาคม 2561

- หนังสือ กสส. ด่วนที่สุด ที่ กษ 0614/2293 ลว. 18 ตุลาคม 2561

- หนังสือ กสส. ที่ กษ 0614/2595 ลว. 19 พฤศจิกายน 2561

 

กลุ่มวิจัยและพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี

- หนังสือ กสส. ด่วนที่สุด ที่ กษ 0614/2189 ลว. 5 ตุลาคม 2561

 

กลุ่มวิจัยและพัฒนาระบบฟาร์มปศุสัตว์ (โคนม)

- หนังสือ กสส. ด่วนที่สุด ที่ กษ 0614/2419 ลว. 31 ตุลาคม 2561

- หนังสือ กสส. ด่วนที่สุด ที่ กษ 0614/2861 ลว. 27 ธันวาคม 2561

- หนังสือ กสส. ด่วนที่สุด ที่ กษ 0614/333 ลว. 8 กุมภาพันธ์ 2562

- หนังสือ กสส. ด่วนที่สุด ที่ กษ 0614/544 ลว. 13 มีนาคม 2562

 

กลุ่มวิจัยและพัฒนาระบบฟาร์มปศุสัตว์ (โคเนื้อ-กระบือ)

- หนังสือ กสส. ด่วนที่สุด ที่ กษ 0614/2193 ลว. 5 ตุลาคม 2561

 

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาระบบฟาร์มปศุสัตว์ (สัตว์ปีก)

- หนังสือ กสส. ที่ กษ 0614/2157 ลว. 3 ตุลาคม 2561

- หนังสือ กสส. ด่วนมาก ที่ กษ 0614/1542 ลว. 30 กรกฎาคม 2562

 

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาระบบฟาร์มปศุสัตว์ (สัตว์เล็ก)

- หนังสือ กสส. ที่ กษ 0614/2246 ลว. 11 ตุลาคม 2561

- หนังสือ กสส. ด่วนที่สุด ที่ กษ 0614/2806 ลว. 18 ธันวาคม 2561 

- หนังสือ กสส. ด่วนมาก ที่ กษ 0614/1541 ลว. 30 กรกฎาคม 2562

- หนังสือ กสส. ด่วนที่สุด ที่ กษ 0614/1788 ลว. 27 สิงหาคม 2562

- หนังสือ กสส. ด่วนที่สุด ที่ กษ 0614/1866 ลว. 4 กันยายน 2562

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2019 เวลา 16:06 น.