สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ พิมพ์
เขียนโดย พรทิพย์ อินทแพทย์   
วันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2019 เวลา 11:05 น.

- หนังสือ กสส. ที่ กษ 0614/2243 ลว. 11 ตุลาคม 2561

- หนังสือ กสส. ที่ กษ 0614/1313 ลว. 26 มิถุนายน 2562

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2019 เวลา 16:30 น.