การฝึกอบรมการทำผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ระยะสั้นสำหรับประชาชน พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 12 มีนาคม 2012 เวลา 18:24 น.

            alt     

               กรมปศุสัตว์ โดย สำนักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  เปิดการฝึกอบรมเทคโนโลยีการแปรรูปเนื้อสัตว์หลักสูตร การทำผลิตภัณฑ์สัตว์ระยะสั้น ให้แก่ประชาชนผู้สนใจ รวม 6 ครั้งๆ ละ 20 คน   โดยแบ่งการฝึกอบรม ดังนี้

  ฝึกอบรมที่ กลุ่มวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์  จ.ปทุมธานี  3  ครั้ง 
                -  ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่  11-15 กุมภาพันธ์ 2556 
                -  ครั้งที่ 2  ระหว่างวันที่ 11-15 มีนาคม 2556
                -  ครั้งที่ 3  ระหว่างวันที่ 18-22 มีนาคม 2556

 •  ฝึกอบรมที่ กลุ่มวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์  จ.เชียงใหม่  3  ครั้ง  
                  -  ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 21-25 มกราคม 2556
                  -  ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 18-22 กุมภาพันธ์ 2556
                  -  ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่  25-29 มีนาคม 2556

     การรับสมัครจะแบ่งเป็นระยะดังนี้

 • ฝึกอบรมที่โรงงานแปรรูปเนื้อสัตว์ ปทุมธานี รับสมัครที่ กลุ่มวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สัตว์ กรมปศุสัตว์ โทร. 0 - 2653 4473
                  -  ครั้งที่ 1 รับสมัคร  14-18 มกราคม 2556               
                  -  ครั้งที่ 2และ 3  รับสมัคร 4-8 กุมภาพันธ์ 2556              
 • ฝึกอบรมที่โรงงานแปรรูปเนื้อสัตว์ เชียงใหม่  รับสมัครที่กลุ่มวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สัตว์  เชียงใหม่  ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โทร. 0-5321-7705
                  -  ครั้งที่ 1 รับสมัคร 24-28 ธันวาคม 2555
                  -  ครั้งที่ 2 รับสมัคร  14-18 มกราคม 2556
                  -  ครั้งที่ 3 รับสมัคร 4-8 กุมภาพันธ์ 2556
 • หลักฐานการสมัครที่ต้องนำมาด้วย คือ  สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ  และรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 2 รูป    
 • สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
                    -  กลุ่มวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ ต.บางกะดี จ.ปทุมธานี โทร. 0-2501-3267  โทรสาร. 0-2501-3179
                    -   กลุ่มวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์  จ.เชียงใหม่  โทร./โทรสาร.  0-5321-3162  , 0-5321-7705
                    -  กลุ่มวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์  สำนักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  กรมปศุสัตว์  ราชเทวี  กรุงเทพฯ  โทร.0-2653-4473
 • รายละเอียดโครงการ และกำหนดการฝึกอบรม

  กำหนดการฝึกอบรม หลักสูตรการทำผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ระยะสั้น

  วันที่หนึ่ง    08.30 - 09.00 น.    ลงทะเบียน
                    09.00 - 10.00 น.    พิธีเปิดการฝึกอบรม
                    10.00 - 12.00 น.    ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์
                    13.00 - 14.00 น.    สุขศาสตร์เนื้อสัตว์
                    15.00 - 16.30 น.    สาธิตการตัดแต่งซากสุกรโดยวิธีมาตรฐานสากล

  วันที่สอง   09.00 - 12.00 น.      เตรียมวัตถุดิบปฏิบัติการทำกุนเชียง
                  13.00 - 16.30 น.      ปฏิบัติการทำแหนม , ไส้กรอกอีสาน

  วันที่สาม   09.00 - 12.00 น.      ปฏิบัติการทำหมูหยอง สาธิตการทำแฮม เบคอน สันนอกรมควัน
                  13.00 - 16.30 น.      ปฏิบัติการทำลูกชิ้น

  วันที่สี่       09.00 - 12.00 น.       ปฏิบัติการทำแฮม (ต่อ) , ปฏิบัติการทำหมูหยอง (ต่อ)
                  13.00 - 16.30 น.       ปฏิบัติการทำหมูยอ

  วันที่ห้า     09.00 - 12.00 น.       สาธิตการทำไส้กรอกเวียนนา แฟรงเฟอร์เตอร์ โบลอนยา เพรสแฮม
                 13.00 - 15.00 น.        ประเมินผลการฝึกอบรม
                 15.00 - 16.30            พิธีปิดการฝึกอบรม

  หมายเหตุ เวลา 12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
                    เวลา 10.00 - 10.20 น. และ 14.40 - 15.00 น. อาหารว่าง

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม 2012 เวลา 13:29 น.