ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์เขต 9 พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 05 มีนาคม 2012 เวลา 13:24 น.
 • วิสัยทัศน์
            สร้างองค์ความรู้ ( Knowledge base ) และเทคโนโลยีที่เหมาะสมบนพื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ครอบคลุมทุกสาขาการ ผลิตปศุสัตว์ และเป็นที่พึงพาทางวิชาการที่มีคุณภาพต่อเกษตรกรจนสามารถช่วยเหลือและพึ่งพา ตนเองด้อย่างยั่งยืน
 • พื้นที่รับผิดชอบ
            มี 7 จังหวัด คือ สงขลา ตรัง นราธิวาส ปัตตานี พัทลุง ยะลา สตูล
 • การพัฒนาศักยภาพการศึกษาวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี
            โครงการ
            1.  พัฒนานักวิจัยและบุคลากรของกรมปศุสัตว์ในพื้นที่
            2.  ปรับปรุงระบบสารสนเทศ และสื่อในการถ่ายทอดเทคโนโลยี
            3.  สร้างเครือข่ายร่วมวิจัย
            4.  การปรับปรุงศูนย์ฝึกอบรม
            5.  สร้างเครือข่ายจุดสาธิตเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
 • การวิจัยและพํฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิตปศุสัตว์
            1.  โครงการศึกษาวิจัยระบบการผลิตปศุสัตว์ยั่งยืน
                      1.1  โครงการเกษตรผสมผสาน สัตว์ - พืช
                      1.2  โครงการปศุสัตว์อินทรีย์
            2.  โครงการพืชสมุนไพร
            3.  ศึกษาวิจัยระบบปศุสัตว์เพื่อการยังชีพ
            4.  ศึกษาวิจัยระบบตลาดปศุสัตว์
            5.  ศึกษาวิจัยการผลิตปศุสัตว์ และปัญหาการเลี้ยงสัตว์รายชนิด
                      5.1  โคนม
                      5.2  กระบือ
                      5.3  ไก่พื้นเมือง
                      5.4  โคพื้นเมือง
                      5.5  นกเขา
                      5.6  แพะ
                      5.7  แกะ
                      5.8  เป็ดเทศ
 • การสาธิต ทดสอบและถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิตปศุสัตว์
             โครงการ
              1.  โรงเรียนปศุสัตว์สำหรับชุมชน
              2.  สาธิตระบบการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม      
                      5.1  โคนม
                      5.2  กระบือ
                      5.3  ไก่พื้นเมือง
                      5.4  โคพื้นเมือง
                      5.5  นกเขา
                      5.6  แพะ
                      5.7  แกะ
                      5.8  เป็ดเทศ
                3.  สาธิตการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงโคขุน
                4.  ฝึกอบรมเกษตรกรและผู้นำอาชีพด้านปศุสัตว์
 • ผู้อำนวยการศูนย์  นายธัญญา สุขย้อย
 • ที่ตั้ง  หมู่ที 6 ตำบล ไพรวัน  อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส  โทรศัพท์ 073-538209-11 Fax 073-538209-10 
  E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2016 เวลา 11:13 น.