ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์เขต 3 พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 05 มีนาคม 2012 เวลา 13:54 น.
 • วิสัยทัศน์
            " วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปศุสัตว์ที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัยต่อผู้ บริโภค สอดคล้องและ เหมาะสมกับวิถีชีวิตของเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างอย่างยั่งยืน "
 • พันธกิจ
             1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยประยุกต์ และพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตปศุสัตว์ที่เหมาะสม ทั้งทางด้านธุรกิจปศุสัตว์  และการปศุสัตว์เพื่อการยังชีพในพื้นที่รับผิด ชอบรวมถึงการบูรณาการองค์ความรู้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
             2. สาธิตและถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการแข่งขันและเพิ่มขีดความสามารถให้กับเกษตรกร
 • กิจกรรม
             1. ศึกษา วิจัยหาเทคโนโลยีที่เหมาะสม ในพื้นที่รับผิดชอบ
             2. ทดสอบเทคโนโลยีที่จะนำไปถ่ายทอดให้แก่เกษตรกร
             3. สาธิตพันธุ์พืชอาหารสัตว์ พันธุ์สัตว์ เทคโนโลยีด้านการผลิตปศุสัตว ์และรูปแบบต่างๆที่เหมาะสมในการผลิตปศุสัตว์
  ในพื้นที่ เช่น เกษตรอินทรีย์ เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรผสมผสาน เป็นต้น
             4. ถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการแข่งขันและเพิ่มขีดความสามารถให้กับบุคคลเป้าหมายในพื้นที่รับผิดชอบ
 • ทิศทางการดำเนินงาน
             1.  ศึกษาวิจัย
                     -  ดำเนินการศึกษาวิจัย โดยเน้นการแก้ปัญหาให้กับระบบการผลิต การตลาด และการแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์ของชุมชน
                     -  ศึกษาวิจัยเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถการผลิตปศุาสัตว์ของชุมชน ในการรับรองการแข่งขันภายใต้การจัดการในระดับฟาร์มเกษตรกร
              2.  ทดสอบเทคโนโลยี
                     -  ดำเนินการคัดเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาทดสอบในศูนย์หรือฟาร์มของเกษตรกร เพื่อเปรียบเทียบความคุ้มค่าและปรับเทคโนโลยีให้เหมาะสม ก่อนที่จะถ่ายทอดให้บุคคลเป้าหมาย
              3. การสาธิต
                     -  ดำเนินการสาธิตการผลิตปศุสัตว์ในเชิงธุรกิจที่มีตลาดรองรับ โดยสร้างรูปแบบต้นแบบที่เหมาะสมในการผลิตปศุสัตว์ ที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน โดยเน้นการผลิตสินค้าปศุสัตว์ที่ปลอดภัย  ( Food Safety ) โดยผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น การใช้สมุนไพรต่างๆ รักษาโรค มีระบบการประกันคุณภาพฟาร์ม และช่องทางการตลาดเพื่อให้ผู้สนใจได้เรียนรู้และนำไปปฏิบัติได้
             4. การถ่ายทอดเทคโนโลยี
                      -  ดำเนินการเป็นแหล่งฝึกอบรม และฝึกหัด ให้บุคคลเป้าหมายและผู้สนใจ นำเทคโนโลยีไปปฏิบัติได้จริงอย่าง
  ครบวงจร ตั้งแต่การวางแผนการผลิต การตลาด และการแปรรูปผลิตภัณฑ์
 • พื้นที่รับผิดชอบ
              พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง รวม 9 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ ยโสธร อุบลราชธานี และอำนาจเจริญ
 • ผลการดำเนินงาน
              1. ฐานเรียนรู้การปศุสัตว์ 
                       - ฐานเรียนรู้พืชอาหารสัตว์
                       - ฐานเรียนรู้พืชสมุนไพร
                       - ฐานเรียนรู้การขุนโคเนื้อ
                       - ฐานเรียนรู้การเลี้ยงโคเนื้อแทะเล็มพืชอาหารสัตว์แบบหมุนเวียน
                       - ฐานเรียนรู้การเลี้ยงแกะเนื้อ
                       - ฐานเรียนรู้การผลิตปศุสัตว์
                       - ฐานเรียนรู้การผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ในระบบเกษตร ผสมผสาน
                       - ฐานเรียนรู้การผลิตปศุสัตว์ในระบบวนเกษตร
                       - ฐานเรียนรู้ปศุสัตว์อินทรีย์
                                         
               2. งานวิชาการ 
                       -  โครงการวิจัยพัฒนาการเลี้ยงกระบืออย่างยั่งยืนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
                       -  รายงานผลการศึกษา การประเมินฟาร์มโคนมต้นแบบ
                       -  รายงานผลการศึกษา โครงการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน  
 • ที่ตั้ง  ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีอำนาจเจริญ  กม.ที่ 9  ถ.ชยางกูร  ต.โนนหนามแท่ง  อ.เมือง
      จ.อำนาจเจริญ  Tel./Fax. 0-4554-1242   e-mail address อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
 • ผู้อำนวยการศูนย์ นายประสิทธิ์  ศรีส่อ
แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2016 เวลา 11:08 น.