ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์เขต 2 พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 05 มีนาคม 2012 เวลา 13:56 น.

 

 • วัตถุประสงค์
            เป็นศูนย์เพื่อการศึกษาวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์ไปสู่ เกษตรกรและผู้สนใจรวมถึงสร้างนวัตกรรมด้านการปศุสัตว์เพื่อตอบสนองความต้อง การของผู้เลี้ยงสัตว์ในภาคตะวันออก
 • พันธกิจ
             1.  ศึกษาวิจัยหาเทคโนโลยีที่เหมาะสมในพื้นที่รับผิดชอบ
             2.  ทดสอบเทคโนโลยีที่จะนำไปถ่ายทอดให้เกษตรกร
             3.   ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านการผลิตปศุสัตว์ และรูปแบบต่างๆ ที่เหมาะสมในการผลิตปศุสัตว์ในพื้นที่ เช่น เกษตรธรรมชาติ เกษตรอินทรีย์ เกษตรผสมผสาน เกษตรทฤษฎีใหม่ และวนเกษตร เป็นต้น ซึ่งจัดเป็นการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน
             4.  ถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการแข่งขัน และเพิ่มขีดความสามารถให้กับบุคคลเป้าหมายในพื้นที่รับผิดชอบ
 • พื้นที่รับผิดชอบ
              มี 9 จังหวัด คือ ระยอง จันทบุรี ตราด ปราจีนบุรี นครนายก สระแก้ว ชลบุรี ฉะเชิงเทรา และสมุทรปราการ
 • ผลการดำเนินงานของศูนย์ ฯ 
              1. งานถ่ายทอดเทคโนโลยี ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์เขต 2 ได้ดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรตามภารกิจ ใน หน้าที่ความรับผิดชอบ ได้แก่ ศึกษาวิเคราะห์ วิจัย ประยุกต์ พัฒนาเทคโนโลยี การผลิต ปศุสัตว์ที่เหมาะสม ทั้งด้าน บริหารปศุสัตว์ การปศุสัตว์เพื่อยังชีพ รวมทั้งการบูรณาการ องค์ความรู้กับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง และดำเนินการสาธิตและถ่ายทอด เทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์ที่เหมาะสม 
                        1.1  งานสาธิต
                                -  จัดทำแปลงสาธิตพืชสมุนไพร
                         1.2  การสร้างฟาร์มต้นแบบ 
                                -  ฟาร์มต้นแบบการเลี้ยงไก่อินทรีย์และการป้องกันโรคในไก่ชน
                                -  ฟาร์มต้นแบบการเลี้ยงโค - กระบือแบบธรรมชาติ
                                -  ฟาร์มต้นแบบการเลี้ยงแพะแบบธรรมชาติ 
               2. งานวิชาการ
                        -  โครงการเลี้ยงห่านอินทรีย์เพื่อกำจัดวัชพืชในสวนผลไม้
                        -  โครงการเลี้ยงไก่พื้นเมืองโดยใช้ฟ้าทะลายโจรและตะไคร้หอมเพื่อรักษาโรคหวัดและไล่ยุง
                        -  โครงการ ศึกษาพันธุ์พืชอาหารสัตว์ที่เหมาะสมสำหรับปลูกในสวนไม้ผลของเกษตรกรรายย่อยในจังหวัดระยอง 
 • ผู้อำนวยการศูนย์  : นายวชิระ แขวงโสภา
  โทรศัพท์ 038-027901,038-027902,038-027903  โทรสาร  038-027901
 • ที่ตั้ง   บริเวณโครงการอ่างเก็บน้ำดอกกราย หมู่ที่ 6 ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2016 เวลา 11:07 น.