ติดต่อหน่วยงาน พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 05 มีนาคม 2012 เวลา 13:20 น.
 • สำนักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ 69/1 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ ฯ 10400
            -  ผู้อำนวยการสำนัก โทรศัพท์ 0 2653 4467 , 0 26534444 ต่อ 3311
            -  หน้าห้องผู้อำนวยการสำนัก โทรศัพท์ 0 2653 4444 ต่อ 3312

 • ฝ่ายบริหารทั่วไป ชั้น 5 ตึกชัยอัศวรักษ์
            -  หัวหน้าฝ่าย โทรศัพท์ 0 2653 4468 , 02653 4444 ต่อ 3314
            -  ฝ่ายบริหารทั่วไป โทรศัพท์ 0 2653 444 ต่อ 3314 - 6
            -   Fax  0 653 4928 

 • กลุ่มวิจัยระบบฟาร์มปศุสัตว์ (โคเนื้อ โคนม สัตว์เล็ก-สัตว์ปีก บูรณาการปศุสัตว์) ชั้น 5 ตึกชัยอัศวรักษ์
            -  งานบูรณาการ โทรศัพท์ 0 2653 4444 ต่อ 2271-2 Fax  0 2653 4477
            -  งานโคนม โทรศัพท์ 0 2653 4469 , 0 2653 4444 ต่อ 3321-2 Fax  0 2653 4938
            -  งานโคเนื้อ-กระบือ โทรศัพท์ 0 2653 4470 , 0 2653 4444  ต่อ 3323-4  Fax 0 2653 4928
            -  งานสัตว์เล็ก-สัตว์ปีก โทรศัพท์ 0 2653 4471 , 0 2653 4444 ต่อ 3325-6 Fax 0 2653 4928

   

 • กลุ่มวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์         
            -  ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ ต.บางกระดี  จ.ปทุมธานี โทรศัพท์ 0 2653 4474 , 0 2653 4444 ต่อ 3331 
            -  ห้องจำหน่ายผลิตภัณฑ์เนื้อ (ด้านหน้ากรมปศุสัตว์) โทรศัพท์ 0 2653 4444 ต่อ 3374
            -  โรงงานผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ปทุมธานี ต.บางกะดี จ.ปทุมธานี โทร. 0-2501-3267  โทรสาร. 0-2501-3179
            -  โรงงานผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์  ถนนห้วยแก้ว อ. เมือง จ.เชียงใหม่  โทร./โทรสาร.  0-5321-3162  , 0-5321-7705

 • กลุ่มวิจัยเศรษฐกิจการปศุสัตว์ ชั้น 5 ตึกชัยอัศวรักษ์
              -   โทรศัพท์ 0 2653 4444 ต่อ 3341 - 2
              -   Fax  0 2653 4928
 • กลุ่มวิจัยและพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี ชั้น 5  ตึกชัยอัศวรักษ์
             -  โทรศัพท์ 0 2653 4444 ต่อ 3361 - 5
             -  Fax 0 2653 4444  ต่อ 3364

 • กลุ่มความร่วมมือการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ ชั้น 5 ตึกชัยอัศวรักษ์
             -   โทรศัพท์ 0 26534472 ,0 2653 4444 ต่อ 3391 - 2
             -   Fax 0 2653 4930

   

 • กลุ่มโครงการพิเศษ  ชั้น 5  ตึกชัยอัศวรักษ์
             -  งานช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ  โทรศัพท์  0 2653 4926
             -  งานด้านอื่นๆ  โทรศัพท์/Fax  0 2653 4477   

แผนที่กรมปศุสัตว์  ถนนพญาไท  เขตราชเทวี  กรุงเทพมหานคร

mapdld

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2014 เวลา 15:33 น.