เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ด้านปศุสัตว์ ปี 2559 พิมพ์
เขียนโดย เยี่ยมพร ภิเศก   
วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2015 เวลา 14:49 น.

โครงการคัดเลือกเกษตรกร  และสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2559

 

อาชีพเลี้ยงสัตว์ดีเด่นแห่งชาติ กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ดีเด่นแห่งชาติ
livestockaward201601 livestockaward201602

นายสมบัติ  บุญถาวร

จังหวัดกระบี่

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงหมูหลุมครบวงจร

บ้านกะทม

จังหวัดสุรินทร์

เอกสารโครงการฯ คลิกดาวน์โหลด

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2017 เวลา 10:29 น.