ผอ.สสส. เปิดประชุม Fresh Milk Management พิมพ์
วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2013 เวลา 16:10 น.

2556 06 26c01นายโอภาส ทองยงค์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์
เป็นประธานเปิดการประชุม
การใช้โปรแกรมบันทึกข้อมูลการผลิตและจำหน่ายน้ำนมดิบ (Fresh Milk Management)
ณ ห้องประชุม สสส. ชั้น 6 ตึกชัยอัศวรักษ์ กรมปศุสัตว์
วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2556