ผอ. สสส. เปิดโครงการอบรมเทคนิคการเลี้ยงแพะฯ พิมพ์
วันศุกร์ที่ 19 กรกฏาคม 2013 เวลา 16:07 น.
16 07 56 1วันที่ 16 กรกฏาคม 2556 เวลา 09.30 น. นายโอภาส  ทองยงค์ ผู้อำนวยการสำนัก-ส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการอบรมหลักสูตร “เทคนิคการจัดการเลี้ยงดูแพะสำหรับเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์” ระหว่างวันที่ 16 – 18 กรกฏาคม 2556 ณ โรงแรมริมธารอินท์ อำภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา