การประชุมพิจารณาแนวทางการลดต้นทุนการผลิตไก่ไข่ พิมพ์
เขียนโดย เยี่ยมพร ภิเศก   
วันศุกร์ที่ 04 ตุลาคม 2013 เวลา 13:53 น.

2013-10-01 00001เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2556 เวลา 09.30 - 12.00 น.  ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ (นายอวยชัย ชัยยุทโธ) เป็นประธานการประชุมพิจารณาแนวทางการลดต้นทุนการผลิตไก่ไข่ ณ ห้องประชุมชั้น 6  ตึกชัยอัศวรักษ์  กรมปศุสัตว์  มีผู้ร่วมประชุมจำนวน 10 คน  ได้แก่ คุณปัญญา  ธรรมศาล  ผู้เชี่ยวชาญด้านส่งเสริมและพัฒนาสัตว์เล็กสัตว์ปีก  คุณวิโรจน์  วนาสิทธิชัยวัฒน์  ผู้เชี่ยวชาญอาหารสัตว์เล็ก  คุณวิภาวรรณ  ปาณะพล  คุณบุญยัง  สรวงท่าไม้  คุณยุภา  ชูดำ (กลุ่มเศรษฐกิจการปศุสัตว์)  และคุณธีระศักดิ์  ดำทองสุข (กองการเจ้าหน้าที่)  เป็นต้น  โดยกลุ่มวิจัยฯ สัตว์เล็ก - สัตว์ปีก (ส.ส.ส.) เป็นหน่วยงานจัดประชุม มีนายประยูร  ครองยุติ  เป็นเลขาฯ ที่ประชุม  โดยจะสรุปข้อเสนอ/มาตรการต่างๆ เสนอกรมปศุสัตว์และคณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ พิจารณาต่อไป

2013-10-01 00001

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์เป็นประธานในการประชุม

2013-10-01 00005

คุณปัญญา  ธรรมศาล

ผชช.ส่งเสริมและพัฒนาสัตว์เล็กและสัตว์ปีก

2013-10-01 00002

คุณวิโรจน์  วนาสิทธชัยวัฒน์

ผชช.อาหารสัตว์เล็ก

2013-10-01 00006

คุณประยูร  ครองยุติ

นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ

2013-10-01 00008

คุณวิภาวรรณ  ปาณะพล

เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ

 

2013-10-01 00004

คุณบุญยัง  สรวงท่าไม้

เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ

2013-10-01 00007

คุณยุภา  ชูดำ

เศรษฐกรชำนาญการ

2013-10-01 00003

คุณธีระศักดิ์  ดำทองสุข

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

 

 

ภาพ : เทียนชัยฯ (สลก.)

เนื้อหา : ประยูร

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 04 ตุลาคม 2013 เวลา 16:44 น.