การประชุม "การบูรณาการงานส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์" พิมพ์
เขียนโดย เยี่ยมพร ภิเศก   
วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2013 เวลา 08:49 น.

2013-10-03 00004เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2556  เวลา 09.30 - 16.30 น. นายอวยชัย  ชัยยุทโธ  ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  เป็นประธานการประชุม การบูรณาการงานส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ณ ห้องประชุม ส.ส.ส. ชั้น 6 ตึกชัยอัศวรักษ์  กรมปศุสัตว์ มีผู้เชี่ยวชาญ, ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ เขต 1 - 9 และหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย ของ ส.ส.ส. เข้าร่วมประชุม ร่วม 40 คน  เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำเสนอผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556  และมีส่วนร่วมในการกำหนดแนวทางดำเนินการตลอดทั้งการเตรียมการดำเนินโครงการในปีงบประมาณ 2557  ซึ่ง ผอ.ส.ส.ส. ได้ชมเชยผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม การขับเคลื่อนเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะในพื้นที่เขต 8 และ 9 (นำเสนอโดยคุณสุพร  คงเกตุ  ผอ.ศวป.8  และคุณธัญญา  สุขย้อย  ผอ.ศวป.9) ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายการผลิตและการตลาดแพะ และโครงการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสานในเกษตรกรรายย่อย  ที่เป็นตัวอย่างโครงการส่งเสริมการปศุสัตว์  ซึ่งมีกระบวนการขับเคลื่อนที่มีกลุ่ม/ชมรม/เครือข่ายเกษตรกรเป็นเป้าหมายชัดเจน  ใช้ประเด็นปัญหาและความต้องการการพัฒนาของเกษตรกรเป็นตัวตั้ง  ตลอดจนบูรณาการเชื่อมโยงกับหน่วยงานวิชาการในพื้นที่ (ศูนย์/สถานีต่างๆ) มาร่วมดำเนินการแก้ไขปัญหา ทั้งในขั้นตอนการผลิต การแปรรูป และการตลาด  มีผลให้เครือข่ายเกษตรกรสามารถกำหนดแผนการผลิตและผลผลิตที่มีคุณภาพตามที่ตลาดต้องการ  ซึ่งทำให้เกษตรกรมีรายได้จากการจำหน่ายแพะได้อย่างต่อเนื่อง

ภาพ : เทียนชัย (กลุ่มเผยแพร่ฯ สลก.)

เนื้อหา : ประยูร/วัชรนันท์

ตรวจสอบ : ชัชวาล

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2013 เวลา 14:32 น.