ประชุมการประเมินผลสำเร็จของงานส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ปี 2557 (รอบ 2 เชิงคุณภาพ) พิมพ์
เขียนโดย เยี่ยมพร ภิเศก   
วันพฤหัสบดีที่ 01 พฤษภาคม 2014 เวลา 13:39 น.

2014-05-01 00002สำนักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ จัดประชุมการประเมินผลสำเร็จของงานส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ปี 2557 (รอบ 2 เชิงคุณภาพ) ในวันพฤหัสบดีที่  1  พฤษภาคม  2557  เวลา 9.00 - 16.30  น.  ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  ชั้น 6  กรมปศุสัตว์ โดยมีผู้แทนจากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดทั่วประเทศเข้าร่วมประชุมเพื่อกำหนดตัวชี้วัด หลักเกณฑ์ วิธีการประเมินผลสำเร็จของงาน 

 

 

ข่าว  :  นางสาวเยี่ยมพร  ภิเศก

ภาพ  :  นางสาวประเทืองทิพย์  เสือเอก

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 01 พฤษภาคม 2014 เวลา 13:53 น.