ประชุมคณะทำงานจัดการความรู้สานักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ครั้งที่ 1/2557 พิมพ์
เขียนโดย เยี่ยมพร ภิเศก   
วันศุกร์ที่ 27 มิถุนายน 2014 เวลา 09:16 น.

Image00001สำนักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ จัดประชุมคณะทำงานจัดการความรู้สานักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์   ครั้งที่ 1/2557   เมื่อวันศุกร์ที่ 13 มิถุนายน 2557 เวลา 13.00 น.  ณ ห้องประชุมชั้น 6 ส.ส.ส. กรมปศุสัตว์

 

คณะทำงานฯ มีมติคัดเลือกองค์ความรู้ จานวน 4 เรื่อง ได้แก่

1. เทคนิคการสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกร (กลุ่มวิจัยและพัฒนาระบบฟาร์มปศุสัตว์ : กลุ่มสัตว์เล็กและสัตว์ปีก)
2. เทคนิคการตรวจเอกสารหลักฐานในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านปศุสัตว์ (กลุ่มโครงการพิเศษ)
3. การหมักพืชสดรูปแบบใหม่ (ศวป. 5)
4. การใช้พืชหมักทดแทนอาหารข้นเพื่อลดต้นทุนค่าอาหารในไข่ไก่ (ศวป. 9)

 

 

ข่าว/ภาพ : นางสาวประเทืองทิพย์  เสือเอก

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 27 มิถุนายน 2014 เวลา 10:26 น.