โครงการพัฒนาความรู้ของบุคลากรสำนักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ พิมพ์
เขียนโดย เยี่ยมพร ภิเศก   
วันจันทร์ที่ 21 กรกฏาคม 2014 เวลา 10:15 น.

หัวข้อการพัฒนา ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

2014-09-03 00001                นายอวยชัย  ชัยยุทโธ  ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ เป็นวิทยากรฝึกอบรมโครงการพัฒนาความรู้ของบุคลากรสำนักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  หลักสูตร  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  เมื่อวันจันทร์ที่  21  กรกฎาคม  2557  เวลา 08.30 - 12.00 น.  ณ  ห้องประชุมชั้น 2  อาคารชัยอัศวรักษ์ กรมปศุสัตว์

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 04 กันยายน 2014 เวลา 10:51 น.