โครงการพัฒนาความรู้ของบุคลากรสำนักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ พิมพ์
เขียนโดย เยี่ยมพร ภิเศก   
วันจันทร์ที่ 21 กรกฏาคม 2014 เวลา 10:28 น.

หัวข้อการพัฒนา  การมุ่งผลสัมฤทธิ์

2014-09-03 00009     นายธีระศักดิ์  ดำทองสุก  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ เป็นวิทยากรโครงการพัฒนาความรู้ของบุคลากรสำนักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  หัวข้อ "การมุ่งผลสัมฤทธิ์"  เมื่อวันจันทร์ที่  21  กรกฎาคม  2557  เวลา  13.00 - 16.00 น.  ณ  ห้องประชุมชั้น 2  อาคารชัยอัศวรักษ์  กรมปศุสัตว์ 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 04 กันยายน 2014 เวลา 10:38 น.