โครงการพัฒนาความรู้ของบุคลากรสำนักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ พิมพ์
เขียนโดย เยี่ยมพร ภิเศก   
วันจันทร์ที่ 28 กรกฏาคม 2014 เวลา 10:38 น.

หัวข้อการพัฒนา  การจัดการข้อมูล

2014-09-03 00001นางวรางคณา  โตรส  เศรษฐกรชำนาญการ เป็นวิทยากรโครงการพัฒนาความรู้ของบุคลากรสำนักส่งเสริมและพัฒนาการปศุ สัตว์  หัวข้อ "การจัดการข้อมูล"  เมื่อวันจันทร์ที่  28  กรกฎาคม  2557  เวลา  8.30 - 12.00 น.  ณ  ห้องประชุมชั้น 6  อาคารชัยอัศวรักษ์  กรมปศุสัตว์ 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 04 กันยายน 2014 เวลา 10:45 น.