โครงการพัฒนาความรู้ของบุคลากรสำนักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ พิมพ์
เขียนโดย เยี่ยมพร ภิเศก   
วันศุกร์ที่ 04 กรกฏาคม 2014 เวลา 10:45 น.

หัวข้อการพัฒนา  ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ

2014-09-03 00004  นางสาวอังคณา  บรูมินเหนทร์  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ  เป็นวิทยากรโครงการพัฒนาความรู้ของบุคลากรสำนักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  หัวข้อ "ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ"  เมื่อวันจันทร์ที่  4  สิงหาคม  2557  เวลา  8.30 - 12.00 น.  ณ  ห้องประชุมชั้น 6  อาคารชัยอัศวรักษ์  กรมปศุสัตว์

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 04 กันยายน 2014 เวลา 10:51 น.