ผอ.กสส.ร่วมพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME พิมพ์
เขียนโดย เยี่ยมพร ภิเศก   
วันศุกร์ที่ 05 มิถุนายน 2015 เวลา 11:49 น.

2014-08-13 00008              เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2558 ผอ.กสส. (นายอวยชัย ชัยยุทโธ) เป็นผู้แทนกรมปศุสัตว์ ได้ร่วมลงนามในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ใน 18 กลุ่มจังหวัด ณ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร มีผู้เข้าร่วมได้แก่ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ผู้แทนจากกรมส่งเสริมการเกษตร กรมประมง กรมหม่อนไหม กรมการข้าว กรมปศุสัตว์ และหน่วยงานต่างๆ ซึ่งในงบประมาณ ปี 2558/2559 สสว. ได้สนับสนุนงบประมาณ 309.71 ล้านบาท ให้ 10 หน่วยงาน ดำเนินงาน รวม 54 เครือข่าย มีเกษตรกร/ผู้กอบการ รวม 10,000 รายเศษ ในส่วนของกรมปศุสัตว์ ได้รับการสนับสนุน 6 ล้านบาท ดำเนินการพัฒนาเครือข่ายเกษตรกรเลี้ยงแพะเนื้อและแพะนม จำนวน 4 พื้นที่ได้แก่ เครือข่ายเกษตรกรเลี้ยงแพะนมจังหวัดนนทบุรี เครือข่ายเกษตรกรเลี้ยงแพะเนื้อ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล จังหวัดสระบุรี และจังหวัดในพื้นที่ เขต 7 มีเกษตรกรรวม 587 ราย จะดำเนินกิจกรรมเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ยกระดับการผลิต การแปรรูป และการตลาด และพัฒนาศักยภาพเชิงธุรกิจของเครือข่ายข่าว : ประยูร, วัชรนันท์

ภาพ : นิยพร

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 05 มิถุนายน 2015 เวลา 11:54 น.