การจัดงานวันดื่มนมโลก (World Milk Day Thailand 2015) พิมพ์
เขียนโดย เยี่ยมพร ภิเศก   
วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2015 เวลา 08:53 น.

2015-06-12 00001     กรมปศุสัตว์  ร่วมกับองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO)  องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อสค.)  ได้จัดงานวันดื่มนมโลก (World Milk Day Thailand 2015)  โดยมีนายสัตวแพทย์อยุทธ์  หรินทรานนท์  อธิบดีกรมปศุสัตว์  เป็นประธานพิธีเปิด  เมื่อวันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน  2558  เวลา 16.00 น.  ณ ลานกิจกรรม ชั้น G  ศูนย์การค้าฟิวเจอร์ปาร์ค รังสิต 

     งานวันดื่มนมโลก (World Milk Day Thailand 2015) จัดขึ้นภายใต้แนวคิด "Milk : Nutritious Food Since Ancient Times  นมเป็นอาหารที่มีคุณค่ามาตั้งแต่สมัยโบราณกาล"  เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการบริโภคนม  เพื่อสร้างเสริมสุขภาพที่ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริโภคนมสดแท้ รวมทั้งเป็นการสร้างกระแสให้เยาวชนไทยได้เข้ามามีบทบาทในการเข้าร่วมกิจกรรมวันดื่มนมโลกและให้ความรู้เกี่ยวกับประโยช์ของการดื่มนม  สำหรับปีนี้เป็นโอกาสพิเศษซึ่งตรงกับวันสำคัญทางพุทธศาสนา  คือ  วันวิสาขบูชา  จากประวัติศาสตร์พบความเชื่อมโยงของน้ำนมกับพุทธศาสนาตั้งแต่อดีตกาล  ในสมัยพุทธกาล  นางสุชาดาได้ถวายอาหารที่มีส่วนประกอบจากน้ำนมที่เรียกว่า ข้าวมธุปายาส  ให้แก่พระพุทธเจ้าก่อนการตรัสรู้เป็นมื้อแรกในวันวิสาขบูชา  โดยในงานมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ  นิทรรศการพร้อมสาธิตการทำข้าวมธุปายาส  นิทรรศการให้ความรู้ถึงคุณประโยชน์ของนมโคสดแท้  และการแสดงมินิคอนเสิร์ตของ นนท์ เดอะวอยส์  การเต้น Cover Dance  การออกบูธของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมนม  ตลอดจนแจกผลิตภัณฑ์นมหลากหลายชนิดให้ผู้เข้าชมงานได้ดื่ม ชิมฟรี ฯลฯ

      สถานการณ์ปัจจุบัน ประเทศไทยมีโคนมมากกว่า 500,000 ตัว  เป็นโครีดนมจำนวน 250,000 ตัว  ปริมาณการผลิตน้ำนมดิบ 2,800 ตัน/วัน  โดยผลิตน้ำนมดิบไว้ร้อยละ 30 ของความต้องการนมและผลิตภัณฑ์นมภายในประเทศ  รัฐบาลสนับสนุนโครงการนมโรงเรียน  ซึ่งมีนักเรียนกว่า 7 ล้านคน  ได้ดื่มนม 260 วัน/ปี  และเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมได้รับประโยชน์มากกว่า 17,000 ครัวเรือน  จึงอยากให้คนไทยทุกเทศ  ทุกวัย  หันมาดื่มนมเพื่อสุขภาพที่ดีกันถ้วนหน้า ช่วยพัฒนาการทั้งทางสมองและโครงสร้างร่างกาย  ภาครัฐมีนโยบายส่งเสริมให้คนไทยทุกคนมีสุขภาพที่ดี

 

 

ข่าว/ภาพ : นายกัฐติพัฒน  วานานวงค์

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2015 เวลา 09:18 น.