ความคืบหน้าโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี 57 - 58 พิมพ์
เขียนโดย เยี่ยมพร ภิเศก   
วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2015 เวลา 09:19 น.

news2015061801      นายอวยชัย  ชัยยุทโธ  ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  เผยถึงความคืบหน้าโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี 2557/2558  ซึ่งดำเนินโครงการตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 14 ตุลาคม 2557  เห็นชอบให้ดำเนินงานตามมาตรการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2557/2558  

   อ่านเพิ่มเติม...

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2015 เวลา 09:33 น.