ผอ.กสส.ติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเครือข่ายเกษตรกรเลี้ยงไก่พื้นเมือง ภายใต้โครงการอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตไก่พื้นเมือง พิมพ์
เขียนโดย เยี่ยมพร ภิเศก   
วันพุธที่ 15 กรกฏาคม 2015 เวลา 09:09 น.

Image00002     เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2558  เวลา 13.00 น.  ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ (นายอวยชัย  ชัยยุทโธ)  เป็นประธานการประชุม  ติดตามความคืบหน้าผลการดำเนินงาน  โครงการพัฒนาเครือข่ายเกษตรกรพื้นเมือง  ภายใต้โครงการอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตไก่พื้นเมือง  ตามนโยบายการปรับโครงสร้างการผลิตและความมั่นคงทางอาหารด้านปศุสัตว์  ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งมี ผอ. และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ที่ 1 - 9 ร่วมประชุม  โดยตัวแทนจากศูนย์วิจัยฯ ได้นำเสนอผลการปฏิบัติงานโครงการพัฒนาเครือข่าเกษตรกรเลี้ยงไก่พื้นเมือง  ในด้านการพัฒนาการเลี้ยง  การจัดทำระบบความปลอดภัยชีวภาพฟาร์ม (Bio security)  การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต  การลดต้นทุน  การเพิ่มมูลค่าโดยการแปรรูป  การประชาสัมพันธ์การตลาดด้วย  โดยผลการปฏิบัติงานในภาพรวมเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานที่กรมปศุสัตว์กำหนด  นอกจากนั้น ผอ.กสส. ได้มอบหมายและเน้นให้เจ้าหน้าที่  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่  เร่งดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และผลสัมฤทธิ์ของโครงการฯ

     อนึ่ง  กิจกรรมการประชุมดังกล่าวเป็นกิจกรรมย่อยของการจัดประชุมสัมมนาการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาแบบมีส่วนร่วม  ที่กรมปศุสัตว์อนุมัติให้ กสส. จัดเมื่อวันที่ 3 - 6 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมศิลามณี  รีสอร์ท  แอนด์  สปา  อำเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย

 

 

ข่าว : ประยูร , พัชรินทร์

ภาพ : วัชรนันท์ , นิยพร

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 15 กรกฏาคม 2015 เวลา 15:32 น.