การประชุมเตรียมกิจกรรมแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากแพะ ในงาน "ตลาดนายก สี่มุมเมือง" พิมพ์
เขียนโดย เยี่ยมพร ภิเศก   
วันพุธที่ 15 กรกฏาคม 2015 เวลา 15:37 น.

Image00001     เมื่อวันที่  8  กรกฎาคม  2558  ที่ผ่านมา  กรมปศุสัตว์มอบหมายให้กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  (กลุ่มวิจัยและพัฒนาระบบฟาร์มปศุสัตว์ : สัตว์เล็ก - สัตว์ปีก)  จัดการประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากแพะ ในงาน "ตลาดนายก  สี่มุมเมือง"  เพื่อแสดงและจำหน่ายสินค้าปศุสัตว์ของเครือข่ายเกษตรกรเลี้ยงแพะ  และกลุ่มผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม  สร้างความมั่นใจในการบริโภคสินค้าด้านปศุสัตว์  เป็นเวทีพบปะระหว่างผู้ผลิตและผู้จำหน่าย  และเป็นเวทีสาธิต  ให้ความรู้ด้านวิชาการ  การแปรรูปผลิตภัณฑ์  ตามนโยบายรัฐบาล  เพื่อคืนความสุขแก่ประชาชน  โดยมีผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ (นายอวยชัย  ชัยยุทโธ)  เป็นประธานในการประชุม  มีผู้เข้าร่วมการประชุมจาก กสส.  สลก.  สนง.ปศข.  สนง.ปศจ.  ศวป.  ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมปศุสัตว์  คณะกรรมการเครือข่ายเกษตรกรเลี้ยงแพะแห่งประเทศไทย  กลุ่ม/ชมรมเกษตรกร  และผู้ประกอบการ  รวม  36  คน  โดยในที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับแนวทางการนำสินค้าปศุสัตว์มาจัดแสดง/จำหน่ายในงาน  ไม่ว่าจะเป็น  เครื่องสำอาง  เครื่องหนัง  ผลิตภัณฑ์จากนม  หนัง  เนื้อ  และอื่นๆ  จำนวนบูธ  บริเวณการจัดงาน  ระยะเวลาการจัดงาน  พร้อมมอบหมายให้  สนง.ปศข.  สนง.ปศจ.  ศวป.  ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมปศุสัตว์  จัดเตรียมผลิตภัณฑ์มาแสดงและจำหน่าย  เพื่อให้มีความหลากหลายของผลิตภัณฑ์  โดย  ผอ.กสส.  ได้เน้นย้ำในเรื่องคุณภาพของผลิตภัณฑ์  ต้องสะอาด  สด  ผลิตจากวัตถุติบที่มีคุณภาพ  เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค

 

 

ข่าว : ประยูร , พัชรินทร์

ภาพ : วัชรนันท์ , นิยพร