ผอ.กสส.เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ที่ 3 จังหวัดอำนาจเจริญ พิมพ์
เขียนโดย เยี่ยมพร ภิเศก   
วันพุธที่ 07 ตุลาคม 2015 เวลา 15:39 น.

Image00010     เมื่อวันที่  19-20  กันยายน  2558  ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ (นายอวยชัย  ชัยยุทโธ)  เดินทางเข้าตรวจเยี่ยม และมอบนโยบายการปฏิบัติงานแก่ข้าราชการและการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ที่ 3  และเยี่ยมชมกิจกรรมฐานเรียนรู้การปศุสัตว์ด้านต่างๆ กว่า 9 ฐานเรียนรู้ ภายในศูนย์ฯ  เช่น  หญ้าหมัก  กากมันหมักยีส  และการทำแร่ธาตุก้อน  เป็นต้น  โดยมี ผอ.ศวป.ที่ 3 (นายประสิทธิ์  ศรีส่อง) และคณะ ได้ให้การต้อนรับ  นอกจากนั้นได้ตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของสมาชิกกลุ่มเกษตรกรเครือข่ายการเลี้ยงสัตว์ ภายใต้การดูแลของศูนย์วิจัยฯ และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน 4 กลุ่ม  ได้แก่  การเลี้ยงโคเนื้อแบบประณีต  การปลูกหญ้าเนเปียร์ปากช่องเพื่อจำหน่าย  โครงการพัฒนาเครือข่ายเกษตรกรเลี้ยงไก่พื้นเมือง  โครงการอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ  และกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงโคหัวตะพาน  พร้อมทั้งให้คำแนะนำแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต  การลดต้นทุน  การตลาด  และอื่นๆ โดยมีเจ้าหน้าที่กลุ่มวิจัยฯ สัตว์เล็ก-สัตว์ปีก (นายประยูร  ครองยุติ และคณะ)  ร่วมติดตามงานด้วย

ข่าว : ประยูร, พัชรินทร์

ภาพ : วัชรนันท์, นิยพร, สิริวัฒน์

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 07 ตุลาคม 2015 เวลา 15:51 น.