การคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกรและสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2559 พิมพ์
เขียนโดย รัตนาภรณ์ เรพล   
วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2015 เวลา 10:47 น.

Image00001

     เมื่อวันที่ 3-4 ธันวาคม 2558 คณะกรรมกาคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกรและสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ กรมปศุสัตว์ ดำเนินการตรวจประเมินเกษตรกรดีเด่นของสำนักงานปศุสัตว์เขต 5 ได้แก่ 1)นายหลง รักสัตย์ บ้านเลขที่ 53 หมู่ที่ 6 บ้านดอนไชย ตำบลศิลาเพชร อำเภอปัว จังหวัดน่าน โดยมีผู้แทนจากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน ได้แก่ นายนพพร มหากันธา ปศุสัตว์จังหวัดน่าน นายพลภักดี นิตย์น้อยสืบ นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ นายปรีชัย แก้วตา ปศุสัตว์อำเภอปัว และ 2) กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อวังสำราญ จังหวัดลำปาง บ้านเลขที่ 51 หมู่ที่ 6 ตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง โดยมีผู้แทนจากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง ได้แก่ นายวิจิตร จิตอารี นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ นายณัฐวุฒิ ตันประเสริฐ ปศุสัตว์อำเภอแม่พริก และ นางสาวอมรรัตน์ วรรณโชติ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 ร่วมให้ข้อมูลในการตรวจประเมินดังกล่าว

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2015 เวลา 11:03 น.